Display # 
Title Author Hits
ประมวลภาพความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส Written by หอจดหมายเหตุ 1241
แผนที่ วาด-เขียน โดยชาวโปรตุเกส Written by หอจดหมายเหตุ 4730
เส้นทางการเดินเรือ, เรือ และเมืองท่าในที่ต่างๆ ของโปรตุเกส Written by หอจดหมายเหตุ 3607
ความสัมพันธ์ของพระมหากษัตริย์ไทยกับชาวโปรตุเกสในอดีต-ปัจจุบัน Written by หอจดหมายเหตุ 4762
การเข้ามาของพวกโปรตุเกส กับศาสนาคริสต์ Written by หอจดหมายเหตุ 3329
ประวัติศาสตร์ของชุมชนคาทอลิกชาวโปรตุเกสในประเทศไทย Written by หอจดหมายเหตุ 2054
ความสำคัญของพระราชสาส์น สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมไปถึงอุปราชโปรตุเกส Written by หอจดหมายเหตุ 1765
ชาวโปรตุเกสในกรุงศรีอยุธยา มีทั้งทหารรับจ้าง จารชน และโจรสลัด Written by หอจดหมายเหตุ 4619
ค่ายและคน ชุมชนโปรตุเกสในอยุธยา Written by หอจดหมายเหตุ 2078
อยุธยาคดี จากเอกสารโปรตุเกส Written by หอจดหมายเหตุ 3255

Page 1 of 3