ตารางเทียบสมัยการปกครองสังฆมณฑลนครสวรรค์

Display # 
Title Author Hits
พระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย Written by หอจดหมายเหตุ 18
พระสังฆราชมิแชล ลังเยร์ Written by หอจดหมายเหตุ 2922
พระสังฆราช ยอแซฟ บรรจง อารีพรรค Written by หอจดหมายเหตุ 2449