พระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย

พระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์   วิสิฐนนทชัย 
ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์ ปี ค.ศ. 2009-ปัจจุบัน