เส้นทางการเดินเรือ, เรือ และเมืองท่าในที่ต่างๆ ของโปรตุเกส

แผนที่แสดงเส้นทางการเดินเรือของชาวโปรตุเกสในอดีต 
The Portuguese ancient route
 
เส้นทางสู่อินเดีย หรือ Carreira da India  เป็นนโยบาย
การเดินทางสู่ทวีปเอเชียของชาวโปรตุเกสเพื่อแสวงหา “เครื่องเทศ” 
 

 ภาพวาดกรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส ในคริสต์ศตวรรษ ที่ ๑๕

 ภาพวาดอู่ต่อเรือที่กรุงลิสบอน เมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖

 

 
ภาพวาดกองเรือสำรวจของโปรตุเกส นำไปสู่การ
ค้นพบโลกใหม่ ในดินแดนที่ชาวตะวันตกไม่เคยรู้จักมาก่อน
 

วาสโก ดา กามา นักเดินเรือผู้โ่ด่งดังของโปรตุเกส
 เดินทางอ้อมแหลมกู๊ดโฮปไปถึงอินเดียเป็นคนแรก
 
 
ภาพวาดกองเรือสำรวจของวาสโก ดา กามา ผู้ค้นพบ
เส้นทางการเดินทางใหม่จากยุุโรปสู่อินเดียเป็นคนแรก
 
ภาพวาดกรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส ในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๕
 รุ่งเรืองและเฟื่องฟูถึงขีดสุดด้วยการค้าเครื่องเทศ
 
 
แผนผังโรงเก็บสินค้าโปรตุเกส ซึ่งต่อมา คือ บริเวณ
ที่ตั้งสถานทูตโปรตุเกส ริมแม่น้ำเจ้าพระยา  ปัีจจุบัน
เก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติโปรตุเกส กรุงลิสบอน 
 
ภาพวาดสงคราม Lepanto ในปี ค.ศ. ๑๕๗๑ ระหว่างคริสเตียน
และมุสลิมเติร์กเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่ และเพื่อครอบครองเส้นทาง
เดินเรือมายังเอเชีย จัดแสดงที่ National Maritime Museum,
 Greenwich ประเทษอังกฤษ
 
 
ภาพการปะทะกันระหว่างกองเรือโปรตุเกสและฮอลันดา
 เืพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่ในเอเชีย (ภาพนี้จากสงคราม ชื่อ Matecalo) 
 
ภาพวาดฝีมือชาวโปรตุเกส แสดงเรือพายชนิดต่างๆ ของชาวอินเดีย 
แถบชายฝั่งมะละบาร์ ชาวอินเดียเคยพึ่งชาวอาหรับเป็นพ่อค้าคนกลาง
ในการติดต่อกับต่างประเทศ ก่อนหน้าที่ชาวโปรตุเกสจะเข้ามา
 
 
ภาพสเก๊ตช์รูปเรือประเภทคาร์แรท (Carrack) 
ของวาสโก ดา กามาที่ใช้เดินทางอ้อมแหลมกู๊ดโฮปสู่อินเดีย
 
เรือสินค้าโปรตุเกสออกเดินทางสู่โลกกว้าง
และการผจญภัยในซีกโลกตะวันออก 
 
 
หอคอยเบเล็ม ณ กรุงลิสบอน 
จุดเริ่มต้นของกองเรือสำรวจของโปรตุเกส
 
ภาพวาดชาวอินเดีย เมื่อ ๕๐๐ ปีมาแล้ว นำอาหาร
และน้ำดื่มออกมาต้อนรับเมื่อชาวโปรตุเกสเดินทางมาถึง
 
 
กองเรือโปรตุเกสเดินทางถึงหน้าเมืองมะละกา
 ต่อมาถูกตั้งให้เป็นอาณานิคมแห่งที่ ๒ ของโปรตุเกสในเอเชีย
 
กรุงลิสบอน จุดกำเนิดของการสำรวจทางทะเลของโปรตุเกส
 และจุดเริ่มต้นของการเดินทางมาเอเชีย ภาพวาดโดย J. Lemoyne De Morgues
 
 
เรือคาร์แรทที่ชาวโปรตุเกสใช้เดินทางมาเอเชีย
 
เรือคาร์แรทของโปรตุเกสสมัยเดียวกับ
วาสโก ดา กามา ชักใบรับลมเต็มที่ บ่ายหน้าสู่ทะเลกว้าง
 
 
ภาพขบวนเรือพระที่นั่งของกรุงศรีอยุธย
 Royal Barge Procession of Ayutthaya
 
แผนที่เส้นทางการเดินเรือในยุคแห่งการค้นพบของโปรตุเกส
 ราวคริสต์ศตวรรษที่ 15 จัดแสดงเต็มผนังอาคาร
 พิพิธภัณฑ์การเดินเรือโบราณ กรุงลิสบัว
 
 
เรือคาราเวลจำลอง จัดแสดงภายใน
พิพิธภัณฑ์การเดินเรือโบราณ ณ กรุงลิสบัว
 
เรือคาราเวลล่องสมุทร ภาพจิตรกรรมบนผนังไม้ 
ภายในท้องพระโีรง พระราชวังซินทรา เมืองซินทรา
 
 
สมัยของการเดินทางสู่เอเชียระยะแรก โปรตุเกสพัฒนารูปแบบเรือ
มาเป็นเรือใบเหลี่ยม และคงใบสามเหลี่ยด้านท้ายเรียกว่า เนา หรือแกลเลียน
 
เรือสำเภาเสาสูง พัฒนาการของเรือโปรตุเกสยุคหลัง 
จิตรกรรมบนผนังไม้ ท้องพระโรง พระราชวังซินทรา เมืองซินทรา
 
 
ภาพวาดหอคอยบึแล็ง ท่าเรือโบราณกรุงลิสบัว 
โดย ประสพโชค ธนะเศรษวิไล
 
หนังสือโบราณหลายเล่มเป็นรายงานของนักบวช
ที่เกี่ยวข้องกับสยามสมัยสมเด็จพระเพทราชา แห่งกรุงศรีอยุธยา
 
 
หนังสือโบราณเล่มสำคัญเล่มนี้มีเพียงเล่มเดียว แสดงแบบเรือต่างๆ ใน
โครงการสร้างเรือเดินสมุทร เืพื่อยืนยันขอรับทุนจากกษัตริย์โปรตุเกส
ในอดีต เก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งพระราชวังอะจูดา กรุงลิสบัว


 ความงดงามบริเวณหอคอยบึแล็ง ท่าเรือโบราณกรุงลิสบัว ริมแม่น้ำไตย์ฌ

 

 
ท็อปวิวจากชั้นดาดฟ้า อนุสาวรีย์ผู้ค้นพบ มองเห็น
พื้นลานเป็นภาพแผนที่เดินเรือโบราณของชาวโปรตุเกส


 โบสถ์เล็กๆ บนหน้าผาภายในป้อมปราการแห่งซากรึช

 

 
Cardinal Point จุดแสดงหลักเข็มทิศขนาดใหญ่ 
บนพื้นหน้าอาคาร ของป้อมปราการแห่งซากรึช