History

 
- ประวัติพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
 
- ประวัติพระสังฆราชในประเทศไทย 
 
- ประวัติพระสงฆ์คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส