สมัยพระอัครสังฆราชไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ค.ศ.1973-1983

Display # 
Title Author Hits
คุณพ่อ เอากุสติน สวัสดิ์ พงษ์หว่าน (แซ่เฮ้ง) (เสียชีวิต) Written by หอจดหมายเหตุ 1701
คุณพ่อยอแซฟ อติญาณ พงศ์หว่าน Written by หอจดหมายเหตุ 1766
คุณพ่อเปโตร ชวลิต กิจเจริญ Written by หอจดหมายเหตุ 2516
คุณพ่อยอแซฟ วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช Written by หอจดหมายเหตุ 2952
พระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย Written by หอจดหมายเหตุ 1464
คุณพ่อยอแซฟ ประมวล พุฒตาลศรี (เสียชีวิต) Written by หอจดหมายเหตุ 1767
คุณพ่อเปโตร สานิจ สถะวีระวงส์ Written by หอจดหมายเหตุ 3414
คุณพ่อยอแซฟ อนันต์ เอี่ยมมโน Written by หอจดหมายเหตุ 1861
คุณพ่อยอห์น สุเทพ พงษ์วิรัชไชย Written by หอจดหมายเหตุ 2734
คุณพ่อยอแซฟ ประสาร คูรัตนสุวรรณ Written by หอจดหมายเหตุ 2517

Page 1 of 4