เกี่ยวกับกรุงโรม พระสันตะปาปา พระสังฆราช

Display # 
Title Author Hits
พิธีปลงศพพระสังฆราชหลุยส์ เคลเมนต์ โชแรง วันที่ 2 พฤษภาคม ค.ศ. 1965 Written by หอจดหมายเหตุ 1176
ประชุมสภาพระสังฆราชครั้งแรกแห่งประเทศไทย Written by หอจดหมายเหตุ 1207
พระสังฆราชบาเย, พระสังฆราชอาร์โนด์ และสังฆราชมิแชลมงคลพร้อมกับบรรดา มิชชันนารี ที่วัดท่าแขก ประเทศลาว Written by หอจดหมายเหตุ 1364
ที่ระลึกในการสถาปนามิสซังเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ค.ศ. 1960 Written by หอจดหมายเหตุ 1169
สถาปนาสังฆมณฑลจันทบุรี และขึ้นครองบัลลังก์เป็นทางการของ พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ สงวน สุวรรณศรี Written by หอจดหมายเหตุ 1018
สมเด็จพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 โปรดเกล้าฯ ให้คณะพระสังฆราชคาทอลิกในประเทศไทย เข้าเฝ้า ค.ศ. 1966 Written by หอจดหมายเหตุ 1269
พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ สงวน สุวรรณศรี ในท่ามกลางคณะภคินีแห่งนวกสถานแปดริ้ว 4 พฤษภาคม ค.ศ. 1953 Written by หอจดหมายเหตุ 1012
พระสมณทูตลูนี่ เยี่ยมอัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง และสังฆมณฑลอุบลราชธานี Written by หอจดหมายเหตุ 1027
พระสมณทูตลูนี่ เยี่ยมวัดสังฆมณฑลจันทบุรี เมื่อวันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 1953 Written by หอจดหมายเหตุ 1111
พิธีปลงศพ พระสังฆราชกาเยตาโน ปาซอตตี พิธีปลงศพ พระสังฆราชกาเยตาโน ปาซอตตี วันที่ 6 กันยายน ค.ศ. 1950 Written by หอจดหมายเหตุ 1261

Page 3 of 5