ทำเนียบผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 
คุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช
พ.ศ.2527 - พ.ศ.2532
 
คุณพ่อวิวัฒน์ แพร่สิริ
พ.ศ.2532 - พ.ศ.2537 (วาระที่ 1)
 
 
คุณพ่อปิยะ โรจนะมารีวงศ์
พ.ศ.2537 - พ.ศ.2542
 
 
คุณพ่อศุภกิจ เลิศจิตรเลขา
พ.ศ.2542 - พ.ศ.2544
 
 
คุณพ่อวิวัฒน์ แพร่สิริ
พ.ศ.2545 - พ.ศ.2550 (วาระที่ 2)
 
คุณพ่อหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์
พ.ศ. 2550 - 2564
 
 
คุณพ่อเอกรัตน์  หอมประทุม
พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน