โรงเรียนของนักบวชชายและหญิงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

1. โรงเรียนอัสสัมชัญ (แผนกมัธยม)
2. โรงเรียนอัสสัมชัญ (แผนกประถมศึกษา)
3. โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
4. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
5. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
6. โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์
7. โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
8. โรงเรียนพระแม่มารี สาทร
9. โรงเรียนพระแม่มารี สาธุประดิษฐ์
10. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ยานนาวา (วารสารพิทยา)
11. โรงเรียนวาสุเทวี
12. โรงเรียนพระแม่ารี พระโขนง
13. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
14. โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
15. โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
16. โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา
17. โรงเรียนลาซาล
18. โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์
19. โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
20. โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
21. โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา
22. โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา
23. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
24. โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
25. โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
26. โรงเรียนปัญจทรัพย์ ลาดพร้าว
27. โรงเรียนปัญจทรัพย์
28. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
29. โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก
30. โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์
31. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
32. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
33. โรงเรียนพระหฤทัย นนทบุรี
34. โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ เมืองทอง
35. โรงเรียนบ้านมารีพิทักษ์
36. โรงเรียนอนุบาลนิรมล
37. อนุบาลบ้านดรุณ