ธนบัตรไทย (พ.ศ. ๒๔๔๕-๒๕๔๕)

ธนบัตรไทย (พ.ศ. ๒๔๔๕-๒๕๔๕)