ประมวลภาพในอดีต ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและนครรัฐวาติกัน

 


นักดาราศาสตร์คณะสงฆ์เยสุอิต

ทูลเกล้าฯ ถวายไม้กางเขนแด่สมเด็จพระนารายณ์


นักดาราศาสตร์คณะสงฆ์เยสุอิต

พร้อมกับสมเด็จพระนารายณ์ และคอนสแตนติน
ฟอลคอน ณ พระราชวัง ลพบุรี ปัจจุบันแสดง
ที่
หอสมุดแห่งชาติ กรุงปารีส

 

 
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
กษัตริย์แห่งประเทศสยามสมัยกรุงศรีอยุธยา
เป็นราชธานีขึ้นครองราชวันที่ 9 ตุลาคม ค.ศ.1656  
สวรรคต วันที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ.1688
คณะทูตสยามเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา อินโนเซนต์ที่ 11
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ค.ศ.1688

 

 

 


สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เสด็จออกรับราชทูตของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส
ในภาพบาทหลวงลาโนและอุปทูตอับเบ เดอชัวซี
ยืนเคียงข้างราชทูต เชอวาลีเอร์ เดอ โชมองต์
ออกญาวิชาเยนทร์ (ฟอลคอน) ที่หมอบอยู่หน้าสีหบัญชร
ส่งสัญญาณให้ราชทูตทูลพานพระราชสาสน์ให้ถึงพระหัตถ์
ของ
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 


สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่11

 บุญราศี ได้รับเลือกวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ.1676
สวรรคตวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ.1689


เหรียญที่ระลึกโอกาสที่คณะทูตไทยเข้าเฝ้า
สมเด็จพระสันตะปาปา อินโนเซนต์ที่ 11

เมื่อวันที่ 5 มกราคม ค.ศ.1689
ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดวาติกัน  เป็นภาพสมเด็จ
พระสันตะปาปาทรงมอบเครื่องบรรณาการแก่คณะทูตสยาม
เพื่อนำมาถวายสมเด็จพระนารายณ์

 


เหรียญที่ระลึกโอกาสที่คณะทูตไทยเข้าเฝ้า
สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 11

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ค.ศ.1688
ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดวาติกัน เป็นภาพคณะทูตถวาย
พระราชสาสน์และเครื่องราชบรรณาการของสมเด็จ
พระนารายณ์ แด่สมเด็จพระสันตะปาปา อินโนเซนต์ที่ 11

 


Antonio Van Kiet อายุ 35 ปี

ครูคำสอนชาวอันนาม ร่วมเดินทางไปพร้อมคณะทูตสยาม
 เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 11
 วันที่ 23ธันวาคม ค.ศ.1688
และวันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ.1688
ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดวาติกัน

 


Michel Foghanlin อายุ 35 ปี

ครูคำสอนชาวอันนาม ร่วมเดินทางไปพร้อมคณะทูตสยาม
เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 11
 วันที่ 23 ธันวาคม ค.ศ. 1688
 และวันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ.1688
ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดวาติกัน

Dionisio Li-njain อายุ 35 ปี

ครูคำสอนชาวอันนามร่วมเดินทางไปพร้อมคณะทูตสยาม
เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 11
วันที่ 23 ธันวาคม ค.ศ.1688
และวันที่  27 ธันวาคม ค.ศ.1688
ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดวาติกัน
     


ออกขุนชำนาญใจจง

ขุนนางสยามซึ่งเดินทางไปพร้อมกับคณะทูต
 และเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 11
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ค.ศ.1688
ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดวาติกัน

 


ภาพถ่ายพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
บรรณาการถวายสมเด็จพระสันตะปาปาปีอุสที่ 9
พร้อมพระราชสาสน์ ในเดือนตุลาคม ค.ศ.1861
ปัจจุบันแสดงอยู่ที่หอสมุดวาติกัน

 


สมเด็จพระสันตะปาปาปีอุสที่ 9

ได้รับเลือกวันที่ 21 มิถุนายน ค.ศ.1846
สวรรคตวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1878


เครื่องราชบรรณาการ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถวาย
สมเด็จ
พระสันตะปาปาปีอุสที่ 9 ในปีค.ศ.1861
ปัจจุบันแสดงที่หอสมุดวาติกัน 

 


รัชกาลที่ 4 ส่งไปถวายสมเด็จพระสันตะปาปาปีอุส ที่ 9

วันที่ 21 มีนาคม ค.ศ.1861 เป็นภาษาไทยพร้อมคำแปล
ภาษาอังกฤษด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์เอง


พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

และผู้ตามเสด็จในโอกาสเสด็จเยือนกรุงโรม ระหว่าง
วันที่ 4-7 มิถุนายน ค.ศ.1897 ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์
“La Tribuna Illustrata della Domenica”
ของวันที่ 13 มิถุนายน ค.ศ.1897

 


สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 13

พระนามเดิม “โจอากีโน วินเซนโซ เปตชี 
เกิดในครอบครัวขุนนาง วันที่ 2 มีนาคม ค.ศ.1810
ได้รับเลือกวันที่ 3 มีนาคม ค.ศ.1878
สวรรคตวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ.1903
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
1. Great Cordon of the Pian Order
2. Commander of the Pian Order
ซึ่งพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 13 ทรงประทานแก่
คณะผู้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสเข้าเฝ้าเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรป
เครื่องอิสริยาภรณ์ถูกส่งมาพร้อมกับจดหมาย
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 1897

 

 


พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7

ประสูติเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.1893 ตรงกับวันพุธ
ทรงพระนามเดิมว่า “เจ้าฟ้าชายประธิปศักดิเดช
กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา” 
ครองราชย์สมบัติระหว่างปี ค.ศ.1925-1934 


สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 11
(Pius XI Papa Pius Undecimus)
พระนามเดิม อัมโบรจิโอ ดามีอาโน อากิลเล รัตติ
(Ambrogio Damiano Achille Ratti)

ขึ้นดำรงตำแหน่ง 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1922
สิ้นสุดตำแหน่ง 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1939
สิ้นพระชนม์ 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1939 (พระชนมายุ 81 พรรษา) 

 


พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี และคณะผู้ตามเสด็จ
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ชั้นสูงของวาติกัน
ภายหลังการเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาปีอุส ที่ 11
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ค.ศ.1934

(สารสาสน์ ปีที่ 18 ตอนที่ 7 กรกฎาคม 1934)

 


พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7

พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เสด็จร่วม
ในพิธีสถาปนา
คุณพ่อยอห์น บอสโก ผู้ก่อตั้งคณะซาเลเซียน
เป็นนักบุญ
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 1934

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8

เสวยราชสมบัติระหว่างปี ค.ศ. 1934-1946
King Ananda Mahidol
(Rama VIII: 1934-1946)


พระสังฆราช เรอเน มารี โยแซฟ แปร์รอส

สังฆราชเกียรตินามแห่งโซอารา
ประมุขมิสซังสยามระหว่างปี ค.ศ.1909-1947
Mgr.Rene Marie Joseph Perros Eveque de Zoara
Vicaire Apostolique du Siam 1909-1947

 

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล
และพระเจ้าน้องยาเธอฯ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช
(พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9)

เสด็จเยี่ยมพระสังฆราช เรอเน มารี โยแซฟ แปร์รอส 
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ 
เป็นการส่วนพระองค์ 
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาษภาคม ค.ศ.1946 เวลา 16.45 น.


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี 
เสด็จขึ้นครองราชย์ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 
จนถึงปัจจุบัน ทรงพระสถานะเป็นประมุขแห่งรัฐตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 


พระสันตะปาปาปีอุส ที่ 12 (Pope Pius XII)

ทรงพระนามว่า “อูจีน ปาแชลลี” เกิดในโรม
ไ้ด้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา ในวันที่ 2 มีนาคม ค.ศ.1939

 

 

พระอัครสังฆราชยัง ยาโดต์ ทูลเกล้าฯ ถวายสารตราตั้ง
เป็นเอกอัครราชทูตวาติกันประจำประเทศไทย
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ.1969
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เสด็จเยือนนครรัฐวาติกัน
และเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 23
ณ พระราชวังวาติกัน วันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ.1960

 

 

  สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 23 ถวายเหรียญทองที่ระลึก
 แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว