หมวดภาษาไทย

 1. ยุโรป 1    /ธนู  แก้วโอกาส / ชาติเศรษฐกิจ  , 2535
   
 2. ยุโรป 2    /ธนู  แก้วโอกาส / ชาติเศรษฐกิจ  , 2535
   
 3. ประวัติศาสตร์โลก ยุคใหม่     /ธนู  แก้วโอกาส / ชูศักดิ์ , 2533
   
 4. ประวัติศาสตร์โลก สามสมัย /ธนู แก้วโอกาส  / ชาติเศรษฐกิจ , 2534
   
 5. ประวัติศาสตร์สากล  สมัยโบราณ