หมวดภาษาฝรั่งเศส

 
 1. INSTRUCTIONS   AUX   MISSIONNAIRES
 
2. SANCTISSIM DOMINI NOSTRI LEONIS   DIVINA  PROVIDENTIA   PAPAE XIII.  
 
3. LES  FONCTIONS PONTIFICALES
 
4. DU PAPE
 
5. LES  BIENHEUREUX   MARTYRS   DES   MISSIONS – ETRANGERES
 
6. MARTYRS  FRANCAIS  ET  COREENS
 
7. JULIEN   L’APOSTAT
 
8. MARTIN   LUTHER