หมวดภาษาไทย

 รายชื่อหนังสือ

 ผู้แต่ง/ผู้แปล

1. จดหมายเหตุการเดินทางของพระสังฆราชแห่งเบริธ ประมุขมิสซังสู่อาณาจักรโคจินจีน

คุณประทุมรัตน์ วงศ์ดนตรี

(Relation du Voyage de monseignevr l’eveqve de Beryte Vicaire Apostolique au Royaume de la Cochinchine & C.par Jean de Bourges)

 

2. ประวัติพระศาสนจักรในประเทศไทย  ภาค 1

บาทหลวงโรเบิร์ต  กอสเตต์

3. คริสตศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ ก่อนการตั้งสภาคริสตจักรในประเทศไทยฉบับเดียวกับ T 85

 

4. ประวัติพระศาสนจักรคาทอลิกไทย : สมัยกรุงศรีอยุธยา-สังคายนาวาติกันที่ 2 (พ.ศ.2098-2508)

วิทยาลัยแสงธรรม

5. ประวัติพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ,1996:2539

คุณพ่อวิกเตอร์ ลาร์เก

6. จดหมายเหตุการแพร่ศาสนา และการเดินทางของบรรดาพระสังฆราช-พระสงฆ์

ปอล  ซาเวียร์

(ในปี ค.ศ. 1672-1675)

 

7. ประวัติพระศาสนจักรสากลและพระศาสนจักรในประเทศไทย  (พิมพ์ครั้งที่ 2) , 2510

/สำนักงานสารสาสน์

8. บันทึกเรื่องมิสซังแห่งกรุงสยาม (พิมพ์ครั้งแรก/2524) /ผู้แต่ง พระสังฆราช 

นางสาวเพียงฤทัย  วาสบุญมา

ฌอง  แบปติสต์ ปาลเลอกัวซ์

 

9. สยามและคณะมิสชันนารีฝรั่งเศส, 2528

บาทหลวงอาเดรียง  โลเนย์

10. เรื่องราวของคณะสังฆราชฝรั่งเศสในราชอาณาจักรสยาม

 เพียงฤทัย ตันติธีรวิทย

11. ต้นเหตุฝรั่งเข้าเมืองไทย

พระยาสมุทศักดารักษ์ (เจิม วิเศษรัตน์)

12. พระราชบัญญัติ  ว่าด้วยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยามตามกฎหมาย
 ร.ศ. 128

ร.ต.ท.เสถียร วิชัยลักษณ์

13. คาทอลิกกับสังคมไทย ตั้งแต่สมัยพระนารายณ์จนถึงปัจจุบัน

เสรี  พงศ์พิศ

14. โปรเตสแตนท์ในรัตนโกสินทร์ หรือ ชาวคริสต์กับชีวิตของชาติไทย

แม้น พงศ์อุดม

15. วิวัฒนาการของหมู่บ้านมิตตคาม

กีรติ  บุญเจือ

16. ประวัติศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทย

ประสิทธิ์  พงศ์อุดม

17. การศึกษาประวัติศาสตร์เปรียบเทียบงานธรรมทูต ของโรมันคาทอลิก กับโปรแตสแตนท์
ในประเทศไทย

สะอาด  ไชยวัณณ์

18. ศัพทานุกรมคาโธลิก อังกฤษ-ไทย 1969

 

19. พิธีอภิเษกพระสังฆราชคาทอลิก

กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

20. สังฆราช เปโตร กาแรตโต และสงฆ์ไทยสามองค์

 

21. คาทอลิกกับสังคมไทย สี่ศตวรรษแห่งคุณค่าและบทเรียน

 เสรี  พงศ์พิศ

22. แม่นแต้

ด.ร. แม้น  พงศ์อุดม

23. คำแถลงเรื่อง การอบรมตามหลักพระคริสตธรรม จาก เอกสารแห่งสภาสังคายนาวาติกันที่ 2

 

24. แถลงการณ์สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย “เรื่องการทำแท้ง”  ,2522

 

25. ตอบบาทหลวง และบทความพิเศษ

พ.ท. ปิ่น  มุทุกันต์

26. พระราชวิจารณ์ในแง่มหาอุบาทว์แห่งลัทธิคอมมูนิสม์

ประมุขแห่งพระคริสตศาสนา

27. ความสว่างแห่งวันในปัจจุบัน

 

28. คริสต์ศาสนาในบริบทประวัติศาสตร์ไทย (เอกสารประกอบการสัมมนา 1992)

สภาคริสตจักรในประเทศไทย

29. กฎข้อบังคับ สมาคมคาทอลิกแห่งสยาม (ส.ก.ส.)

 

30. ประทีป แห่งปัญญา

ยังจิตต์ วัฒนพจน์

31. พระคริสโตวาท ทรงเล่านิทานเปรียบเทียบ

 

32. ยุบวัด ท่านจะทราบว่าวัดชนิดใดควรต้องยุบ ?

 

33. เรื่องที่คริสเตียนควรร

 

34. เกณฑ์ความรู้สำหรับผู้จะเข้าบ้านเณร

 

35. เป็นคริสตเตียนโปรเตสแตนท์ ทำไม ?

 

36. ประวัติการเผยแพร่พระศาสนาในภาคอีสาน และประเทศลาว

พระสังฆราช เกลาดีอุส บาเย

37. ศาสนาคริสต์  มิชชันนารี  สังคมไทย

ฝ่ายประวัติศาสตร์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย

38. ประวัติศาสตร์คริสตจักรช่างคำ (จ้างคำ) /1990

คำมูล  ชินวงศ

39. เจิ้ดบ้านเฮา ประวัติศาสตร์คริสตจักรพระพรชัย /1989

คำมูล  ศรีวิชัย

40. แนวทางงานพัฒนาสังคม ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย,2531

 ปรีชา จินตเสรีวงศ์ วิทยาลัยแสงธรรม

41. ประวัติมิสซังกรุงสยาม  ค.ศ. 1662-1811

บาทหลวงอ าเดรียง โลเน : ผู้แปล  ปอล ซาเวียร์

42. บันทึกเรื่องมิสซังแห่งกรุงสยาม (พิมพ์ครั้งที่ 2/2547)

 

43. รายงานการอุปถัมภ์ศาสนาอื่น : ศาสนาคริสต์

กองศาสนานูปถัมภ์ กรมการศาสนา

44. ประวัติหมู่บ้านชาวโปรตุเกส

 

45. ชาวโปรตุเกสในยุคกรุงศรีอยุธยา

 

46. บทบาทของสำนักวาติกันต่อองค์การสหประชาชาต

บาทหลวงรูโซ  และสมาณ ขวัญมิง

47. หนังสือคำสอนคาทอลิก

 

48. หนังสือคำสอน

 

49. คู่มือสำหรับครูผู้แปลคำสอน

 

50. ประวัติศาสตร์อีสาน เล่ม 1-2

เติม วิภาคย์พจนกิจ

51. ประมวลศัพท์ศาสนศาสตร์และปรัชญา

คณาจารย์ทางศาสนศาสตร์และปรัชญา

52. รวบรวมบันทึกประวัติศาสตร์ และต้นกำเนิดสกุล (วงศ์ภักดี-วังตาล)

 

53. เข้าใจโบสถ์ฝรั่งศาสนศิลป์ยุคกลางในยุโรป 

โชติรส โกวิทวัฒนพงศ์ 

54. ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร (บรรพ1) กฎเกณฑ์ทั่วไป

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกฏหมาย
พระศาสนจักรภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

55. ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร (บรรพ 2) ประชากรของพระเจ้า

 

56. ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร (บรรพ 3) หน้าที่การสอนของพระศาสนจักร

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกฏหมาย
พระศาสนจักรภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

57. ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร (บรรพ 4) หน้าที่ทำให้ศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร

 

58. ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร (บรรพ 5) ทรัพย์สิน ฝ่ายโลกของพระศาสนจักร

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกฏหมาย
พระศาสนจักรภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

59. ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร (บรรพ 6) การลงโทษในพระศาสนจักร

 

60. ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร (บรรพ 7) กระบวนการพิจารณาคดี

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกฏหมาย
พระศาสนจักรภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

61. พระศาสนจักรกับความยุติธรรม

คณะกรรมการยุติธรรมและสันติสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา

62. ประวัติการเผยแพร่คริสตศาสนาในสยามและลาว

บาทหลวง โรแบต์ โกสเต

63. พระสังฆราชปัลเลอกัวซ์ “มิตรที่ดี สนิทสนม และจริงใจ” ในรัชกาลที่ 4

 ซิสเตอร์ สมศรี  บุญอรุณรักษา

64. บุตรพระเจ้า “พระสังฆราช หลุยส์ ลาโน”

คุุณพ่อยัง ปอล ลังฟังต์

65. ประวัติมิสซังสยาม

บาทหลวงอาเดรียง  โลเน / ปอล ซาเวียร์