หมวดภาษาวัด

  1. KHO  PRAKAT  KHONG SOMDET PHRA : SANKHARAT / BY MGR. RENE  PERROS., 1910.
     
  2. KHO  PRAKAT  DUEI  CHAMPHUEK ME PHRA :  MAHA  XAI  / BY  MGR. RENE PERROS., 1912.
     
  3. JUBILEO  CHRISTASAKKARAT 1934 / BY MGR. RENE  PERROS., 19134