หมวดภาษาลาติน

  • DE  DEIFICATIONE  JUSTORUM  PER  JESUM  CHRISTUM  / BY  MGR. LOUIS  LANEAU, 1887.  
  • STATUS  SEMINARISTARUM  INDIGENARUM  ค.ศ. 1936 – 1937