เอกสารวิทยานิพนธ์สาขาต่างๆ

 

รหัส

รายชื่อวิทยานิพนธ์

ชื่อผู้เขียน

016001

THE  INITIATION  OF  THE  MISSION  IN  SIAM  BY  THE  JESUIT  MISSIONARIES  IN  THE  XVITH  CENTURY 

บาทหลวงสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ /โท

016003

THE GREAT ROLE OF JEAN-LOUIS  VEY, APOSTOLIC  VICAR  OF  SIAM (1875-1909), IN THE CHURCH   HISTORY OF THEAILAND  DURING THE  REFORMATION  PERIOD  OF  KING  RAMA V, THE GREAT (1868-1910) 

บาทหลวงสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ /เอก

016007

AN  APPROACH  TO  THE   “THERAVADA”   BUDDHIST   ANTHROPOLOGY  IN  THAILAND

บาทหลวงวีรศักดิ์  วนาโรจน์สุวิช/เอก

016008

JURIDICAL  FOUNDATIONS  OF  MARRIAGE   AS  A  COVENANT  REALITY 

บาทหลวงวิชา  หิรัญญการ /โท

016009

THE   REVIEWED  CANONICAL  FIGURE  OF  THE  METROPOLITAN 

บาทหลวงวิชา  หิรัญญการ /เอก

016010

IL  RUOLO  E  LE  DIMENSIONI  DELLA  FORMAZIONE  PASTORALE  DEL  PRESBITERO  DIOCESANO, ALL’INTERNO  DELLA   SUA  FORMAZIONE   INTEGRALE 

บาทหลวงประยุทธ  ศรีเจริญ /โท

 

016011

THE  LAITY  AS  AGENT  OF  THE  MISSION 

บาทหลวงอดิศักดิ์  สมแสงสรวง  /โท

016012

DIALOGUE   BETWEEN  CATHOLICS  AND BUDDHISTS  IN  THAIAILAND 

บาทหลวงชวลิต กิจเจริญ /โท

016013

THE  BANGKOK  INTERNATION   STUDY   WEEK  OF  1962   AND  THE   PROBLEM   OF  THE   DIFFERENT   STAGES  LEADING  TO  FAITH  IN  MISSIONARY    WORK 

บาทหลวงวีระ  อาภรณ์รัตน์ /โท

016014

THE  THAI  CHRISTIAN  FUNERAL  CELEBRATION  :  A  STUDY  OF  THE  BASIC  THEMES  OF  LIFE,  SUFFERING,   DEATH   AND  LIFE  AFTER   DEATH  

บาทหลวงสำรวย  กิจสำเร็จ /โท

016015

THE  CATHOLIC  CHURCH’S   ATTITUDE  TOWARDS  NON-CHRISTIAN  RELIGIONS

บาทหลวงประยุทธ  ชลหาญ /โท

016017

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับคนพิการจากการทำงานในประเทศไทย 

บาทหลวงเอกพงษ์  พงษ์สูงเนิน /โท

016018

การศึกษาเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน : โรงเรียนเอกชนคาทอลิก 

บาทหลวงวิวัฒน์  แพร่สิริ /โท

016019

วิวัฒนาการ และอนาคตภาพของการศึกษาคาทอลิกกับการพัฒนาสังคมไทย 

บาทหลวงวิวัฒน์  แพร่สิริ /เอก

016020

วิวัฒนาการ และอนาคตภาพของการศึกษาคาทอลิกกับการพัฒนาสังคมไทย   (เอกสารนำเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาทำวิทยานิพนธ์)

บาทหลวงวิวัฒน์  แพร่สิริ /เอก                

016021

การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการบริหารโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

บาทหลวงวิทยา  คู่วิรัตน์ /โท

016022

การติดตามผล  และการประเมินผลการจัดการศึกษาอบรมเพื่อเป็นบาทหลวงในประเทศไทย

บาทหลวงวรวุฒิ  กิจสกุล /โท

016023

แบบสัมภาษณ์วิจัยอนาคต “การศึกษาวิจัยในหัวข้อ วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลในทศวรรษหน้า”

บาทหลวงเอกชัย  ชิณโคตร

016024

วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลในทศวรรษหน้า

บาทหลวงเอกชัย  ชิณโคตร /เอก

016025

THE CONTEMPORARY  THAI  COTHOLIC  AND  THE  CONCEPT  OF  SIN

REV.  PHAIBOON  UDOMDEJ  C. C.Ss.R.

016026

ผลการใช้โปรแกรมการฝึกความฉลาดทางอารมณ์พัฒนาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

ซิสเตอร์กฤษดา  สาตร์พันธ์ /โท

016028

ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก บทแปล และบัญชีศัพท์เฉพาะทางศาสนา

ซิสเตอร์นิภา  พรฤกษ์งาม /โท

016029

การศึกษาบรรยากาศการจัดกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชน  สังกัดฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  เขต 4

ซิสเตอร์สมลักษณ์  มธุรสสุวรรณ/ โท  

016030

การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์แบบทดสอบวัดเจตคติด้วยคลาสลิคอลโมเดลและราล์ชโมเดล

ซิสเตอร์สมจิตร์  ทรัพย์อัประไมย /โท

016031

ผลของการใช้รูปแบบเพื่อพัฒนาเมตาคอคนิชั่น  ที่มีต่อเมตาคอคนิชั่น  และสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

ซิสเตอร์สมจิตร์  ทรัพย์อัประไมย /เอก

016032

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลนครสวรรค์ 

ซิสเตอร์โนรา  ระดมกิจ /โท

016033

PONTIFICAL  INSTITUTE  “REGINA  MUNDI”  associated with the  PONTIFICALGREGORIANUNIVERSITY

sr. Agnes  kanlaya  Trisopa

016034

การศึกษาค้นคว้าอิสระ  สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนดาราสมุทร  จ. ฉะเชิงเทรา

ซิสเตอร์ลำไพ  เนื่องพลี /โท

016035

ศึกษาปัญหาการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช 2544    ของโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

ซิสเตอร์ไพรศรี  มะลิวัลย์ /โท

016036

การศึกษาสภาพความต้องการของเยาวชน  เขตชุมชนคลองเตย  เกี่ยวกับการจัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด 

ซิสเตอร์รัตนา  สุวรรณใจ /โท

016037

ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของครูด้านกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนกับผลการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

ซิสเตอร์รัตนา  สุวรรณใจ /โท

016038

MASTER  OF  ARTS  IN  RELIGIOUS  SCIENCES 

ซิสเตอร์ อิเรเน่  ชำนาญธรรม /โท

016039

TEACHING  CATCHISM  TO  THE  BAPTIZED  CHILDREN  OF  MIXED  MARRIAGE  COUPLES  AND  PREPARING  THEM  FOR  THE  SACRMENT  OF  THE  EUCHARIST 

ซ. มารี โมนิเก้  รุ่งเรืองกนกกุล /โท

016041

MONSEIGNEUR  JEAN  BAPTISTE PALLEGOIX (1805-1862)  IMPRIMEUR  ET  ECRIVAIN

Simona Somsri  BUNARUNRAKSA

016043

การใช้สื่อมวลชนเพื่อการเผยแพร่คริสต์ศาสนาขององค์กรสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย   พ.ศ. 2509-2536

คุณจริยา  สมประสงค์ /โท

016044

การศึกษาเปรียบเทียบ จิตตารมณ์  สถานภาพและบทบาทของบาทหลวงนิกายโรมันคาทอลิกในสมัยกรุงศรีอยุธยา 

คุณนุสรี  เงินเลิศวัฒนะชัย /โท

016047

โครงร่างวิทยานิพนธ์  การเปรียบเทียบจิตตารมณ์ สถานภาพและบทบาทของบาทหลวงนิกายโรมันคาทอลิกในสมัยกรุงศรีอยุธยา

คุณนุสรี  เงินเลิศวัฒนะชัย /โท

016048

การรับคริสตศาสนากับการปรับตัวทางวัฒนธรรม  : กรณีศึกษาชุมชนอาข่า ในอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

คุณสรินยา  กิจประยูร

016049

กระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์และการปรับเปลี่ยนบทบาทหญิงชายในชุมชนปกาเกอะญอ 

คุณศริณทิพย์  หมั้นทรัพย์ /โท

016050

ทุนทางวัฒนธรรมและการช่วงชิงอำนาจเชิงสัญลักษณ์ของชุมชนชาวปกาเกอะญอ 

คุณวินัย  บุญลือ /โท

016051

การเผยแพร่ศาสนาคริสต์กับการตอบสนองของชาวพื้นเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

คุณเคียว  อุค  ลี /โท

016052

ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูเกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคลของโรงเรียนคาทอลิกในกรุงเทพฯ   

อาจารย์ชนะ  ธนสมบูรณ์ /โท

016053

THE  HUMILITY  OF  COMMON   LIFE

คุณศิริพร  เลิศทะนงศักดิ์ /โท

016054

A  COMPARATIVE  STUDY  OF  THE  THERAVADA  BUDDHIST  AND  ROMANCATHOLIC   CONCEPTS  OF  LOVE : A  CASE   STUDY  AT   BAAN  MAI  AND  THAKHAM  SUB-DISTRICTS,  SAMPHRAN  DISTRICT,  NAKORN  PATHOM  PROVINCE 

คุณสมศรี  สพประมัย /โท

016055

BISHOP  BUNLUEN  MANSAP  AND  THE  THRUSTS  AND  PROGRAMS  ON  SOCIAL  DEVELOPMENT  IN  THE  CATHOLIC  CHURCH  IN  THILAND 

คุณอัจฉรา  สมแสงสรวง /โท

016056

LE  ROLE  DES  MISSIONNAIRES  FRANCAIS  DANS  LE  DOMAINE  EDUCATIF  A  L’EPOQUE  RATANKOSIN 

คุณคนึงรัตน์  จันทร์สุริยา /โท

016057

MEEKNESS :  A   NEW  APPROACH  TO  CHRISTIAN  WITNESS  TO  THE THAI  PEOPLE 

คุณนันทชัย  มีชูธน /เอก

016058

SPIRITUAL   DIRECTION  IN  THE   THAI  CHURCH

คุณจินนภา  เรืองกาญจนา /โท

016061

A  COMPARATIVE   STUDY  OF  THE   ACTIVTY  OF  CATHOLIC  AND  PROTESTANT  CHURCHES  IN  RELATION  TO  THAI  CULTURE  AND  CUSTOMS 

คุณเพียงจันทร์  ศหัตถกรรม /โท

016062

โรงเรียนคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในความดูแลของวัดคอนเซ็ปชัญและวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

คุณจารุจิต  วาสรส /โท

016064

เค้าโครงสารนิพนธ์  โรงเรียนคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในความดูแลของวัดคอนเซ็ปชัญและวัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

คุณจารุจิต  วาสรส

016065

AN  ANALYTICAL  STUDY  OF  MORAL  TEACHING  AND  ETHICAL  CONCEPTS  IN  THE  PARABLES  OF  JESUS

คุณดาริกา  อนุตตรานนท์

016066

การเผยแผ่คริสต์ศาสนาในสมัยพระสังฆราชเรอเน มารี ยอแซฟ แปร์รอส พ.ศ. 2452-2490

นายพุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี/โท

016067

ความต้องการได้รับการพัฒนาของผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   

คุณสมศรี  กิจพิทักษ์/ โท

016068

สามเณราลัยของคณะมิชชันนารี ฝรั่งเศส รูปแบบใหม่ในระบบการศึกษาไทย สมัยสมเด็จพระนารายณ์

คุณรัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ /โท

016069

โบสถ์คาทอลิกในภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา-พุทธศักราช  2475

คุณวิลาวัลย์  แสงลิ้มสุวรรณ /โท

016070

CHRISTIAN  ETHICAL  PERSPECTIVE  ON  MORAL  PROBLEMS  SEXUAL  RELATIONS  IN  ADOLESCENTS

คุณทัศนีย์  มธุรสสุวรรณ /โท

 016071

การพัฒนากิจกรรมในหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน

คุณปรียานุช  สถาวรมณี /โท

016072

ดนตรีในพิธีมิสซา ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในประเทศไทย  (ภาษาไทย )

คุณจิตตาพิมญ์  แย้มพราย /โท

016073

MUSIC  IN  ROMAN  CATHOLIC  MASS  OF  THAILAND     (ภาษาอังกฤษ)

คุณจิตตาพิมญ์  แย้มพราย /โท

016074

AN  ANALYTICAL  STYDY  OF HUMAN DIGNITY  : A CASE  STUDY OF  THE  TEACHLING  OF  THE  CATHOLIC  CHURCH

NIPAPAN  SAENGPRADAB

016075

สามเณราลัย ในประเทศไทย 

บราเดอร์ธีรพล  กอบวิทยากุล

016076

บทบาทของคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีสกับการแพร่ธรรมในประเทศไทย   

บราเดอร์จากแสงธรรม

016077

เจ้าพระยาวิชาเยนทร์กับพระศาสนจักรสยาม 

บราเดอร์จากแสงธรรม

016078

จดหมายเหตุ : การจัดและบริการ 

คุณชลทิชา  สุทธินิรันดร์กุล

016079

รายงานวิจัย (ฉบับร่าง) เรื่องแนวทางพัฒนาสังคมของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย 

คุณปรีชา   จินตเสรีวงวศ์

016080

รายงาน  ประวัติและความเป็นมา  ห้องประวัติศาสตร์ (ห้องเอกสาร) อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

คุณพิศมัย ไตรธาตรี

016081

เค้าโครงสารนิพนธ์  เรื่อง การเผยแพร่และพัฒนาการของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในพื้นที่จันทบุรี   ค.ศ.  1893-1975

คุณเกษมวัฒน์  เปรมกมล

016082

หนังสือ หลักพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย

คุณอภิชาติ  ดำดี

016083

การใช้หลักธรรมาภิบาลจากพระคริสตธรรมในการพัฒนาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย

คุณศรินทร  เมธีวัชรานนท์

016084

การใช้หลักพระคริสตธรรมในการพัฒนาการเมืองการปกครองของไทย

คุณศรินทร  เมธีวัชรานนท์

016085

Meditation  and  Healing  in  the  Theravada  Buddhist  Order  of  Thailand  and  Laos

Mettanando  Bhikkhu

016086

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้จริยธรรมแบบ  MCCP  สำหรับเด็กปฐมวัย

ซิสเตอร์มาลีรัตน์  บุญอนันตบุตร /เอก

016087

LEADERSHIP  STYLES  OF  ADMINISTRATORS  IN  SELECTED  SECTARIAN  SECONDARY  SCHOOLS  IN  BAGUIO  CITY

ซิสเตอร์ทัศนะ  ทิพย์สนิท

016088

สถานภาพโรงเรียนคาทอลิกช่วงปฏิรูปการศึกษา สมัยรัชกาลที่ 5  (ค.ศ. 1868-1910)

คุณกันตพงศ์  จิตต์กล้า

016089

ความเปลี่ยนแปลงและความสืบเนื่องในวิถีชีวิตของชุมชนชาวคริสต์เชื้อสายเวียดนาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่าง พ.ศ. 2482-2504

คุณจันทร์แจ่ม  สุดสวาท

016090

การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกสายสามัญในประเทศไทย

ซิสเตอร์ อรวรรณ จันทร์ชล

016091

A  STUDY  OF  THE  IMPACT  OF  CHRISTIAN  MISSIONARIES ON  EDUCATION IN THAILAND, 1662-1910

JOSEPH NGUYEN VAN KHOI

016092

โบสถ์คาทอลิกในภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ถึง พุทธศักราช 2475

คุณวิภาวัลย์ แสงลิ้มสุวรรณ/โท

016093

Dialogo Interreligioso Con I Buddhisti in Thailandia

Sudhathai  Niyomtham/โท

016094

การบริหารงานวิชาการระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

ซิสเตอร์บังอร  มธุรสสุวรรณ/โท

016095

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 5

ซิสเตอร์สุนีรัตน์  ฤกษ์สุจริต/โท

016096

คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิดของโรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง

ซิสเตอร์อาภาวดี นีลวัชระ/โท

016097

A  STUDY OF BUDDHISM   AND CATHOLICISM  TOWARDS INTERRELIGIOUS DIALOGUE : A  MODEL FOR  TEACHING  RELIGIOUS EDUCATION  IN  THAILAND

Sr. Bangon Mathurotsuwan/โท

016098

คุณภาพชีวิตการทำงานของครูที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

บาทหลวงเชษฐา ไชยเดช/โท

016099

Thai Nationalism and the Catholic Experience, 1909-47

Apisake Monthienvichienchai/เอก

016100

การจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร : กรณีศึกษาโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

ซิสเตอร์พัชรา นันทจินดา/เอก

016101

งานวิจัย เนื่องในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ 200 ปี เรื่อง วิวัฒนาการของหมู่บ้านมิตตคาม (ทำวิจัยเสร็จ มิ.ย. 2525)

รองศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ

 

 

 

016102

ทฤษฎีการพัฒนาของคาทอลิกไทยหลังสังคายนาวาติกันครั้งที่สอง

นางสาวจิรภา พฤกษ์พาดี/เอก

016103

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร “ศาสนสัมพันธ์สำหรับบุคลากรทางการศึกษา”

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม

016104

MUSIC IN ROMAN CATHOLIC MASS OF THAILAND

Jittapim Yampri/โท

016105

จริยศาสตร์คริสต์กับการดูแลผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทย

วรากร สถิตย์กาญจน์/โท

016106

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องปาเลสไตน์ มาตุภูมิของพระเยซูเจ้าสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวกมลา สุริยพงศ์ประไพ/โท

016107

การจัดจริยศึกษาตามแนวปรัชญาการศึกษาคาทอลิกในโรงเรียนเอกชนคาทอลิกระดับประถมศึกษา

ลาวัลย์ ก๊กเครือ/เอก

016108

รายงานผลการวิจัย เรื่อง การดำเนินชีวิตของเยาวชนคาทอลิกวัย 16-20 ปี

คณะกรรมการคาทอลิก
เพื่อการอบรมคริสตศาสนธรรม

016109

การวิจัย เรื่อง สถานการณ์การอบรมคริสตศาสนธรรม (คำสอน) ในประเทศไทย

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอบรม
คริสตศาสนธรรมในประเทศไทย

016110

รายงานโครงการวิจัยเรื่อง ลักษณะงานสภาเยาวชน : ผลกระทบต่อเยาวนชนและสังคม

สภาเยาวชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย

016111

ปัญหาจริยธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับการรุณยฆาต

นางสาวสฤมล มารคแมน

016112

สภาพการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนกันตะบุตร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

นางกฤษดาภรณ์ ฉ่ำแสง

016113

ทรรศนะจริยศาสตร์คริสต์ที่มีต่อปัญหาเพศสัมพันธ์ของเด็กวัยรุ่น

ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ

016114

ศีลสมรสตามกฎหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

คุณพ่อยอแซฟ สุเทพ วนพงศ์ทิพากร

016115

เอกสารเพื่อประกอบการสัมมนา คาทอลิกกับสังคมไทยตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราชจนถึงปัจจุบัน

เสรี พงศ์พิศ

016116

รายงานการวิจัย บทบาทหน้าที่ที่เป็นจริงและความคาดหวังของการบริหารจัดการด้านการศึกษาของฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

บาทหลวงวุฒิชัย อ่องนาวา
นายพิเชษฐ รุ้งลาวัลย์

นางสาวทิพอนงค์ รัชนีลัดดาจิต

016117

การวิจัยเรื่อง การแต่งงานแบบนับถือศาสนาต่างกัน

วิทยาลัยแสงธรรม

016118

การวิเคราะห์ความคิดเรื่องมนุษย์ตามทัศนะของเตยารด์ ชาร์แดง

นางสาวพรศิริ เจริญฉันทวิทย์/โท

016119

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องประวัติและประเพณีวันคริสต์มาส กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

รุ่งนภา จันทร์สำราญ/โท

016120

การเผยแผ่ศาสนาคาทอลิกในประเทศไทย

บาทหลวงแอร์ เป. โรแบร์ต โกสเต

016121

การศึกษาเปรียบเทียบหลักคำสอนเรื่องการอนุรักษ์น้ำในพระพุทธศาสนาและคริสต์ศาสนาของผู้นำศาสนา ศึกษาเฉพาะกรณี : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์กับวิทยาลัยแสงธรรม

พระมหาโสภณ ชาวปลายนา/โท

016122

การศึกษากระบวนการพิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย

บาทหลวงวีระ อาภรณ์รัตน์
บาทหลวงอันโตนีโอ วาลเซกกี
อาจารย์ทวีศักดิ์ เดชาเลิศ

016123

การศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในอำเภอพระสมุทรเจดีย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

นายวีระ แหวนครุธ/โท

016124 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ

นางสาวเบญจรงค์ บุญอนุวัฒน์

016125 

การพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณภาพของโรงเรียนคาทอลิก

ศรีจริน สิมมาลี

016126

EVANGELTZATION  ACCORDING  TO  EVANGELII  NUNTIANDI  APPLIED  IN  THAI  BUDDHIST  CULTURE

SR.ANNIE  VAREE  SONCHAROEN, SPC

016127 

THE  RELIGIOUS  PROBLEM  IN  THE  PROJECT  OF  SELF-LIBERATION  THERAVADA  BUDDHISM

VIVAT  LAUHABUT

016128 

STUDIO  TEORICO – PRATICO  DEL  CATECHISMO  “IO SONO CON VOI”  TESTO  PER  I  FANCIULLI  PROPOSTO  DALLA  CONFERENZA  EPISCOPALE  ITALIANA 

THIVAKORN  NILUBON

016129 

TIROCINTO – TESINA  ITINERARIO  DEL  CATECUMENATO  DEGLI  ADULTI  THAILANDESI

Theresa Maria Wongphakdee
Sr.Marsi Junchalor
Sr. Nipha Ruengvutanaperch

016130 

LA  PASQUA  NELLA  TRADIZIONE  DELL’ ANTICO  TESTAMENTO

Sr.PRAPA VIRASILP

016131 

SEX  - TOURISM  INDUSTRY; THE  DEMORALIZATION  AND  DEHUMANIZATION  OF  THE  HUMAN  PERSON (IN  THE  CONTEXT  OF  THAILAND  AS  A  MORAL  AND  SOCIAL  PROBLEM)

Fr.SIRIPONG CHARATSRI

016132 

THE  WAY  OF  MEEKNESS ;  BEING  CHRISTIAN  AND  THAI  IN  THE  THAI  WAY

Ubolwan Mejudhon

016133 

MEEKNESS ; A  NEW  APPROACH  TO  CHRISTIAN  WITNESS TO  THE  THAI  PEOPLE

Nantachai Mejudhon

016134 

THE  ROLE  AND  USE  OF  THE  BIBLE  IN  SMALL CHRISTIAN  COMMUNITIES  Its  catechetical impact for  buildind  up  of the Local  Churches  with reference to Kenya

ANTHONY MARCEL SHAYO (Diocese of Ngong, Kenya)

016135 

PRIVATE  MASS : AN  HISTORICAL  AND  THEOLOGICAL  STUDY  AND  ITS  EVALUATION

Choomsribhand Surasit Peter

016136 

LA  TESTIMONIANZA  DEI  MARTIRI  THAILANDESI  NELLA  VITA  DELLA  CHIESA  LOCALE

Sr. Maria  Dungchai  Udomdej SLC.

016137

AN  ANALYTICAL  STUDY  OF  MORAL  TEACHING  AND  ETHICAL  CONCEPTS  IN  THE  PARABLES  OF  JESUS

DARIKA ANUDTRANONTH 

 016138

“คนกลุ่มน้อยนิด” กับ “ชีวิตแห่งการต่อรอง” ในบริบทความรุนแรงถึงตาย: กรณีศึกษาชาวคาทอลิกในปัตตานี

นางสาวพัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์

016139

การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวจีนคาทอลิกในกรุงเทพมหานคร ค.ศ. 1965-1997 : กรณีศึกษากลุ่มคริสตังจีนแห่งวัดกาลหว่าร์

นายภูมิ ภูตมหาตมะ

016140

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การเสด็จเยือนประเทศไทยและคำสอนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสที่มีผลต่อเจตคติและการเติบโตทางจิตใจของบรรดาเยาวชน

ศูนย์วิจัยค้นคว้าศาสนา

และวัฒนธรรม

วิทยาลัยแสงธรรม