ศูนย์ฝึกอบรมคริสตศาสนธรรม

  • หนังสือ 10 ปี  รำลึกศูนย์อบรม
  • หนังสือ 25 ปี  ศูนย์อบรม
  • หนังสืออนุสรณ์ศูนย์อบรมการแพร่ธรรม