คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

 • หนังสือสุวรรณสมโภชการก่อตั้งคณะ-หิรัญสมโภชการสถาปนาคณะ
 • หนังสือสุวรรณสมโภชคณะ
 • หนังสือที่ระลึก พิธีเปิด-เสกอาคาร
 • หนังสือธรรมวินัยของคณะ
 • หนังสือ ประวัติของคณะภคินีรักไม้กางเขน
 • หนังสือชีวประวัติของพระคุณเจ้าเปโตร ลัมแบรต เดอ ลาโม้ท
 • หนังสือประวัติคณะภคินีรักไม้กางเขน
 • หนังสือประวัติการแพร่ธรรมของคณะ
 • ชีทประวัติคณะ
 • ชีทเพลง โอกาสครบรอบ 100 ปี คณะ
 • ชีทภาษาอังกฤษคณะ
 • รายงานประจำปีคณะ
 • หนังสืออุดมสาร (โอกาสประกาศโยกย้าย)