สำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ โคเออร์

 

รายชื่อหนังสือ

ปี ค.ศ.

1.

รายงานประจำปี    ค.ศ. 1995 ฉบับที่ 20

1995

2.

หนังสืออนุสรณ์ 25 ปี โคเออร์

์1978-2003

3.

สูจิบัตร ร่วมจัดงาน 25 ปี โคเออร์

1978-2003

4.

COERR  ANNUAL PEPORT NO.18

1993

5.

ชีท  งาน 25 ปี โคเออร์

2003

6.

แผ่นพับวันส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ในโรงเรียน

2004