สื่อมวลชนกรุงเทพฯ และสื่อมวลชนคาทอลิกฯ

 

 

รายชื่อหนังสือ

 ปี ค.ศ.

 

 

 

1.

หนังสือนิทรรศการภาพถ่ายทั่วประเทศ

 

 

 

 

2.

หนังสือพิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น

2003

 

 

 

3.

แผ่นพับ  WELCOME  TO  THE  20TH  UCIP

2004