สมาคมสตรีไทยคาทอลิก

 

- รายงานการสัมมนาและสมัชชาคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี  ครั้งที่ 2

2003