คณะเซอร์ร่าแห่งประเทศไทย

 

รายชื่อหนังสือ

ปี ค.ศ.

1.

เอกสาร ธรรมนูญและกฎข้อบังคับ  (สภาเซอร์ร่าประเทศไทย)

2001

 

 

 

2.

จดหมาย ที่ BKK 2005.1/2004

2004

 

 

 

3.

ใบขอบพระคุณ ท่านมีชัย  กิจบุญชู

2003-2004

 

 

 

4.

เอกสาร รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการและสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ

2004-2005

 

 

 

5.

เอกสาร การประชุมใหญ่ ปีที่ 4 ครั้งที่ 4/2003-2004

2004

 

 

 

6.

เอกสาร ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารเซอร์ร่า

2004

 

 

 

7.

รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการเซอร์ร่า เขต 140

2004

 

 

 

8.

อุดมสาร สู่ปีที่ 25  คณะเซอร์ร่า (หน้าพิเศษ)

2004