สังฆมณฑลราชบุรี

1.

สารสังฆมณฑล  ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 มิถุนายน

1994 - 1994

2.

สารสังฆมณฑล  ปีที่ 12  ฉบับที่ 11  ธันวาคม    

1997 - 1997

3.

หนังสืออภิเษกพระสังฆราชยวงบอสโก ปัญญา  กฤษเจริญ     

2005

4.

หนังสือหัวใจมิสซัง

 

5.

สารสังฆมณฑล  ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 เดือน พ.ย.– ม.ค โอกาสครบ50 ปี
แห่งการบวชเป็นพระสงฆ์  คุณพ่อสมบูรณ์ แสงประสิทธิ์  

2006 - 2007

6.

หนังสืออนุสรณ์ 100 ปี  วัดพระหฤทัย (วัดเพลง )

1903 - 2003

7.

หนังสืออนุสรณ์สุวรรณสมโภช วัดพระหฤทัย 

1903 - 1953

8.

หนังสืออนุสรณ์วัชรสมโภช วัดพระหฤทัย 

1978

9.

หนังสืออนุสรณ์อาสนวิหารแม่พระบังเกิด 100 ปี  

1996

10.

หนังสืออนุสรณ์วัชรสมโภชอาสนวิหารมารีสมภพ บางนกแขวก

1971

11.

แผ่นพับ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก 4

 

12.

หนังสืออนุสรณ์ โอกาสเปิด-เสก วัดนักบุญเวนันซีโอ  เพชรบุรี 

1995

13.

หนังสือวัดแม่พระลูกประคำ  

1994

14.

หนังสือวัชรานุสรณ์ วัดนักบุญมีคาแอล ดอนกระเบื้อง

1979

15.

หนังสืออนุสรณ์ 125 ปี กลุ่มคริสตชนวัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า     

1869 - 1994

16.

อนุสรณ์60 ปีโบสถ์50 ปีโรงเรียนและหิรัญบรรพชาวัดคาทอลิกบางตาล

1972

17.

ชีทประวัติวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย ราชบุรี

 

18.

วารสารวัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป้ง

1986

19.

อุดมสาร พิธีเสก และเปิดรองอาสนวิหาร น.ยอห์นบอสโก

1990

20.

อุดมสาร บูรณะวัดพระหฤทัย เตรียมฉลอง 100 ปี

2002

21.

อุดมศานต์ สัมภาษณ์พระสังฆราช ปัญญา กฤษเจริญ 

 2005

22.

เพื่อนสงฆ์ (ฉบับบวชพระสงฆ์)

2004