สังฆมณฑลนครสวรรค์

1.

ประวัติพระสังฆราช มิเชล ลังเยร์   

1920 - 1989

2.

ข่าวสถาปนาสังฆมณฑลนครสวรรค์และอภิเษกพระคุณเจ้า  

1967

3.

ใบแต่งตั้งพระสังฆราชใหม่ และสังฆมณฑลใหม่                          

1967

4.

หิรัญสมโภชสังฆมณฑลนครสวรรค์ศตสมโภชอาสนวิหารนักบุญอันนา  

1992

5.

หนังสือพิธีอภิเษกพระสังฆราชเกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช 

2007

6.

อนุสรณ์ 60 ปี วัดเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก  

1985

7.

อนุสรณ์เสกวัดใหม่ วัดนักบุญลูกา ลพบุรี

1985

8.

อนุสรณ์วัดพระนามกรเยซูเจ้า สิงห์บุรี

1987

9.

สมโภช 125 ปี แห่งการก่อตั้งกลุ่มคริสตชน บ้านแป้ง

 

10.

ประวัติวัดพระนามกรเยซูเจ้า สิงห์บุรี  

1877 - 1986

11.

ชีท ประวัติวัดบ้านแป้ง

 

12.

หนังสือ 80 ปี วัดนักบุญลูกา บางขาม

2006

13.

ชีท ประวัติคร่าวๆ วัดนักบุญลูกา บางขาม

 

14.

ชีท ประวัติวัดนักบุญลูกา บางขาม

 

15.

ชีท อุดมสาร ท่องไปใน สังฆมณฑลนครสวรรค์

 

16.

อุดมศานต์  25  ปี สังฆมณฑล

1992

17.

เพื่อสงฆ์ (บวชพระสงฆ์ใหม่)

2004

18.

อุดมศานต์ บวชพระสงฆ์ และฉลอง ว.พิษณุโลก

1975

19.

อุดมศานต์ (2 มิ.ย.)

2007

20.

ชีทพิธีมิสซา โอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช เกรียงศักดิ์

 2007

21.

แผ่น CD เพลง Start โอกาสสถาปนาเป็นประมุข     

2007

22.

ที่ระลึกพวกกุญแจโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชเกรียงศักดิ์  

2007

23.

เข้มกลัดที่ระลึกโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช เกรียงศักดิ์ 

2007