องค์ที่ 3 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอานาเกลตุส (Pope St. Anacletus) ค.ศ. 76-88

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอานาเกลตุส

(Pope St. Anacletus  ค.ศ. 76-88)
 
อานาเกลตุสเป็นชื่อในภาษากรีก เราไม่ทราบประวัติของท่านมากนัก ท่านเป็นชาวโรมที่มีความเชื่อมั่นคง ได้รับการยอมรับจากคริสตชนทั่วไปในยุคนั้น ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระสังฆราชแห่งโรมราวปี ค.ศ. 76 ดํารงตําแหน่งพระสันตะปาปาต่อจากพระสังฆราชลีนุส ชื่อ “อานาเกลตุส" เรียกสั้นๆ ว่า “เกลตุส" สมัยปกครองของพระองค์อยู่ระหว่างการครองบัลลังก์ของจักรพรรดิเวสปาเซียน (Vespasian) และจักรพรรดิโดมีเซียน (Domitian) ตามคําเล่าของนักบุญเอปีฟานิอุส (Epiphanius) และทีรันนิอุสรูฟินุส (Tyrannius Rufinus) ซึ่งเป็นพระสงฆ์ท่านอานาเกลตุส และนักบุญลีนุส ได้ช่วยนักบุญเปโตรดูแลพระศาสนจักรขณะนักบุญเปโตรยังดํารงตําแหน่งพระสังฆราชแห่งกรุงโรมวันฉลองนักบุญอานาเกลตุส เป็นวันเดียวกับวันฉลองนักบุญมาร์เซลลีนุส
พระองค์ได้พลีพระชนม์เป็นมรณสักขีในสมัยของจักรพรรดิโดมีเซียน