องค์ที่ 4 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเคลเมนต์ที่ 1 (Pope St. Clement I ) ค.ศ. 88-97

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเคลเมนต์ ที่ 1

(Pope St. Clement I  ค.ศ. 88-97)

 
พระองค์มีชื่ออีกอย่างหนึ่งคือ เคลเมนต์แห่งโรม เราทราบเพียงว่าพระสันตะปาปานักบุญเคลเมนต์เป็นชาวโรม และได้รับทุกข์ทรมานเพราะการเบียดเบียนคริสตศาสนิกชนในยุคนั้น นักบุญเปโตรน่าจะเป็นผู้โปรดศีลล้างบาปให้และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งพระสันตะปาปาต่อจากพระสันตะปาปาอานาเกลตุส ในปี ค.ศ. 88 พระสังฆราชเคลเมนต์จากข้อเขียนของนักบุญอีเรนีอุสระบุไว้ว่าท่านคือผู้เขียนจดหมายไปถึงชาวโครินธ์ตําหนิพวกเขาที่มีใจโลเลในเรื่องความเชื่อและเพื่อยุติข้อขัดแย้งเรื่องอํานาจสูงสุดของพระสันตะปาปาซึ่งเป็นผู้นําฝ่ายจิต จดหมายนี้เป็นที่ยอมรับของคริสตชนในยุคแรกและถูกกําหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ เช่นเดียวกับบทจดหมายอื่นๆ ด้วย ต่อมาภายหลังได้ถูกแยกออกจากสารบบของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ เนื้อหาของจดหมายนี้ช่วยให้เราเห็นความเชื่อของคริสตชนยุคแรก, คําสอนด้านศีลธรรม และคุณค่าของการเป็นมรณสักขีเพื่อความเชื่อ 
 
ตํานานเล่าว่า ท่านถูกขับจากกรุงโรม ในสมัยปกครองของจักรพรรดิทราจัน ถูกส่งไปทํางานหนักในเหมืองแห่งหนึ่ง ก่อนจะถูกปลงพระชนม์โดยใช้สมอเรือถ่วงทิ้งลงทะเลให้จมน้ำตาย
 
แตร์ตูเลียน นักเทวศาสตร์ ปิตาจารย์ ซึ่งประพันธ์เรื่องราวความเป็นมาของพระศาสนจักร ในยุคต้นบันทึกไว้ว่างานประพันธ์จํานวนมากของพระสันตะปาปาเคลเมนต์ ที่ 1 แสดงชัดเจนถึงความๆ เคารพที่คริสตชนมีต่อพระองค์ผ่านทางธรรมนูญของสันตะสํานัก ซึ่งเป็นที่เลื่องลือว่าร่างโดยบรรดาอัครสาวกจึงเป็นกฎหมายพระศาสนจักรที่สมบูรณ์ที่สุดของกฎหมายที่รวบรวมในยุคต้น เชื่อกันว่าธรรมนูญเหล่านั้นเขียนด้วยภาษาซีเรีย ส่วนบทจดหมายที่พระสันตะปาปาเคลเมนต์ ที่ 1 ทรงเขียนถึงชาวโครินธ์ฉบับแรกได้ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1973