องค์ที่ 5 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเอวาริสตุส (Pope St. Evaristus) ค.ศ. 97-105

 

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเอวาริสตุส

(Pope St. Evaristus  ค.ศ. 97-105)
 
พระองค์เป็นชาวกรีกเชื้อสายยิว เกิดที่เบธเลเฮมเป็นบุตรของยูดา ท่านได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งพระสันตะปาปา ต่อจากนักบุญเคลเมนต์ ที่ 1 ราวปี ค.ศ. 97-105 สมัยปกครองของพระสันตะปาปาเอวาริสตุส เป็นระยะเวลาเดียวกับสมัยของจักรพรรดิทราจัน (Trajan) มีบันทึกไว้ว่าพระองค์ทรงแบ่งเขตปกครองของโรมออกเป็นวัดต่างๆ ซึ่งนักวิชาการสมัยใหม่ เชื่อว่าวิธีการเดียวกันนี้ ได้นํามาเป็นรูปแบบการจัดตั้งคณะนักบวชในเวลาต่อมา  ตลอดสมัยปกครอง ทรงสถาปนาพระสังฆราช 15 องค์ บวชพระสงฆ์ 7 องค์ และบวชสังฆานุกรอีก 2 องค์ พระองค์สิ้นพระชนม์เป็นมรณสักขี อย่างไรก็ไม่ปรากฏหลักฐาน คงสิ้นพระชนม์ราวๆ ปี ค.ศ. 105 เล่ากันว่าเมื่อสิ้นพระชนม์แล้ว มีคนเอาพระศพพระองค์ไปฝังใกล้ๆ ที่ฝังพระศพของนักบุญเปโตร