องค์ที่ 6 สมเด็จพระสันตะปาปา นักบุญอเล็กซานเดอร์ที่ 1 (Pope St. Alexander I) ค.ศ. 105-115

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอเล็กซานเดอร์ ที่ 1

(Pope St. Alexander I  ค.ศ. 105-115)

 
พระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ ที่ 1 ถูกทรมานที่ถนนโนเมนตานาใกล้ๆ กรุงโรม พร้อมกับเพื่อนพระสงฆ์เทโอดูลุสและสังฆานุกรอีเวนซีอุส ซึ่งภายหลังก็ถูกตัดศีรษะทั้งหมด ในสมัยของจักรพรรดิฮาเดรียน บางคนก็ว่าพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ไม่ได้สิ้นพระชนม์โดยการเป็นมรณสักขีที่กรุงโรม แต่จะเป็นอะไรแน่ชัดนั้นก็ยังสรุปไม่ได้  เราทราบเพียงว่า พระองค์ทรงเป็นผู้นํากลุ่มคริสตชนโรมในช่วงนี้เท่านั้น
 
กล่าวกันว่า พระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ ที่ 1 เป็นผู้นําบทภาวนาก่อนการเสกศีล เพื่อระลึกถึงพระทรมานของพระเยซูเจ้ามาใช้ในพิธีมิสซา นอกจากนี้พระองค์ยังเป็นผู้เริ่มธรรมเนียมการเสกบ้าน คริสตชนเพื่อสิริมงคลของผู้อาศัย นักประพันธ์คาทอลิกบางท่านสันนิษฐานว่าพระองค์ทรงริเริ่มธรรมเนียมการใช้น้ำเสก และการผสมเหล้าองุ่นกับน้ำในพิธีกรรม