องค์ที่ 7 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิกตุสที่ 1 (Pope St. Sixtus I) ค.ศ. 115-125

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิกตุส ที่ 1

(Pope St. Sixtus I  ค.ศ. 115-125)

 
เราทราบเพียงว่าพระองค์เป็นชาวโรม และดํารงตําแหน่งพระสันตะปาปาต่อจากนักบุญอเล็กซานเดอร์ ที่ 1 ประมาณ 10 ปี สมัยเดียวกับจักรพรรดิทราจัน (ค.ศ. 98-117) และจักรพรรดิฮาเดรียน (Hadrian) พระองค์ถูกทรมานและสิ้นพระชนม์ในฐานะมรณสักขี ส่วนรายละเอียดของการสิ้นพระชนม์นั้นเราไม่ทราบ มีหลักฐานว่าพระองค์ทรงกําหนดกฤษฎีกาให้คริสตชนสองข้อคือ ให้ร้องเพลงศักดิ์ สิทธิ์... ศักดิ์สิทธิ์ ในระหว่างประกอบพิธีหักปังศักดิ์สิทธิ์ และให้ผู้ที่เป็นพระสงฆ์เท่านั้นมีสิทธิ์จับกาลิกซ์ศักดิ์สิทธิ์ได้