องค์ที่ 8 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเทเลสโฟรุส (Pope St. Telesphorus) ค.ศ. 125-136

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเทเลสโฟรุส

(Pope St. Telesphorus  ค.ศ. 125-136)
 
เช่นเดียวกับพระสันตะปาปาพระองค์ก่อน เราทราบประวัติของพระองค์เพียงเล็กน้อย ทราบเพียงว่าท่านเกิดที่ประเทศกรีซ จากเมืองคาลาเบรีย (Calabria) เป็นคริสตชนที่มีความเชื่อมั่นคง และได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มคริสตชนในกรุงโรม เมื่อพระสันตะปาปาซิกตุส ที่ 1 ถูกลอบปลงพระชนม์เป็นมรณสักขี ท่านเทเลสโฟรุสก็ได้รับตําแหน่งพระสันตะปาปาปกครองกลุ่มคริสตชนโรมแทน แต่ชีวิตของพระองค์ไม่สามารถรอดพ้นจากการเบียดเบียนของจักรพรรดิฮาเดรียนผู้ปกครองโรมในยุคนั้นไปได้  พระองค์ได้รับเกียรติเป็นมรณสักขี หลังดํารงตําแหน่งพระสันตะปาปานานสิบปี เราไม่ทราบในรายละเอียดของการสิ้นพระชนม์ ทรงเป็นพระสันตะปาปาที่คริสตชนในพระศาสนจักรจารีตกรีก และพระศาสนจักรจารีตโรมันร่วมระลึกถึงพระองค์ในวันฉลอง