องค์ที่ 9 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญฮีจีนุส (Pope St. Hyginus) ค.ศ. 136-140

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญฮีจีนุส

(Pope St. Hyginus  ค.ศ. 136140)
 
พระองค์เป็นชาวกรีก ดํารงตําแหน่งพระสันตะปาปาต่อจากพระสันตะปาปาเทเลสโฟรุส วันเวลาของการดํารงตําแหน่งพระสันตะปาปาไม่แน่นอน สมัยปกครองเดียวกับจักรพรรดิอันโตนิอุส ปีอุส (Antonius Pius) แต่สันนิษฐานจากหลักฐานพอจะทราบว่า วาเลนตินุส และแชร์โด สองนักแสวงหาที่ แนวความคิดลัทธิจินไตยนิยม (Gnosticism) อยู่ในกรุงโรมระหว่างปี ค.ศ. 136-140 รายละเอียดอื่นๆ ไม่สามารถค้นหาหลักฐานได้เลยในหนังสือ Liber Pontificalis ระบุว่าพระองค์เป็นผู้จัดตั้งโครงสร้างการปกครองของคณะนักบวช ระหว่างสมัยปกครองของพระองค์ กลุ่มที่เลื่อมใสศรัทธาในศาสนา ได้รวมตัวกันศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับข้อความจริงแห่งจิตวิญญาณ (Spiritual Truth) ซึ่งต่อมารู้จักในชื่อเป็นทางการว่า ลัทธิจินไตยนิยม (Gnosticism)