องค์ที่ 11 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอนิเชตุส St. Anicetus ค.ศ. 155-166

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอนิเชตุส

(St. Anicetus  ค.ศ. 155-166)
 
พระองค์เป็นชาวซีเรีย จากเมืองเอมิสซา ดํารงตําแหน่งพระสันตะปาปาต่อจากนักบุญปีโอ ที่ 1 ราวปี ค.ศ. 155 ในชีวิตของพระองค์นั้นเราทราบว่านักบุญโพลีการ์พ (Polycarp) พระสังฆราชแห่งสมีร์นา (Smyrna) ศิษย์ของนักบุญยอห์นได้มาเยี่ยมเพื่อปรึกษาเรื่องข้อขัดแย้งที่เกี่ยวกับวันเวลาวันปัสกา ซึ่งในขณะนั้นมีปัญหามากระหว่างอาณาจักรโรมตะวันตกและตะวันออก ปัญหานี้ไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้ ยังคงเป็นเรื่องขัดแย้งต่อมาอีกร่วมร้อยปี พระองค์ต่อต้านคําสอนผิดๆ ของพวกปัจเจกวิวรณ์นิยมอย่างแข็งขัน พระองค์ทรงเพียรพยายามต่อต้านความเชื่อผิดหลงของศาสนานอกรีตวาเลนติเนียน (Valentinian) และมาร์ซีออนนิตส์ (Marcionites) นอกจากเรื่องดังกล่าวแล้วเราไม่ทราบประวัติของพระองค์เลย