องค์ที่ 12 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญโซแตร์ St. Soter ค.ศ. 166 - 175

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญโซแตร์

(St. Soter  ค.ศ. 166-175)
 
พระองค์เป็นชาวอิตาเลียน เกิดที่ฟอนติ ดํารงตําแหน่งพระสันตะปาปาต่อจากนักบุญอนิเชตุส มีชื่อเสียงว่าเป็นผู้มีความรักต่อเพื่อนพี่น้อง ตามแบบคําสอนของพระเยซูคริสตเจ้าเป็นอย่างยิ่ง ดังปรากฏในจดหมายของนักบุญดีโอนีซีอุสแห่งโครินธ์  พระองค์เป็นผู้ดําเนินตามนโยบายของพระสันตะปาปาอนิเชตุส  ซึ่งต่อต้านคําสอนผิดหลงมอนตานิซึม (Montanism) ของพวกมอนตานิสต์ ที่แข็งขัน