องค์ที่ 13 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเอเลวเทริอุส St. Eleutherius ค.ศ. 175-189

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเอเลวเทริอุส

(St. Eleutherius  ค.ศ. 175-189)
 
พระองค์เป็นชาวกรีกจากเมืองนิโคโปลีเดินทางมากรุงโรม นักบุญเฮเยซิปปุส (Hegesippus) บันทึกไว้ว่าท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นสังฆานุกรในสมัยปกครองของพระสันตะปาปาอนิเซตุส หลังจากนั้นก็ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งพระสันตะปาปาสืบต่อจากนักบุญโซแตร์ จากหลักฐานทราบว่ายุคสมัยนั้นมีคําสอนผิดๆ มากมาย เป็นต้นเกี่ยวกับพิธีกรรมแนวความคิดแบบมอนตานิสต์ (ซึ่งคริสตชนในลีญอง ได้เขียนจดหมายร้องเรียนต่อพระสันตะปาปา) และปัจเจกวิวรณ์สอนว่า คริสตชนต้องละเว้นจากอาหารบางอย่าง พระองค์ได้ออกหนังสือคัดค้านว่า อาหารใดก็ตามที่คนกินได้คริสตชนก็กินได้เช่นกัน ไม่ผิดหลักความเชื่ออะไร พระองค์สิ้นพระชนม์ราว 24 พฤษภาคม ที่ กรุงโรม