องค์ที่ 14 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญวิกเตอร์ ที่ 1 St. Victor I ค.ศ.189-199

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญวิกเตอร์ ที่ 1

(St. Victor I  ค.ศ. 189-199)
 
พระองค์มีถิ่นกําเนิดจากแอฟริกา (คงจะเป็นแอฟริกาตอนเหนือแถบเมืองคาร์เทจ) ดํารงตําแหน่งพระสันตะปาปาต่อจากนักบุญเอเลวเทริอุส ภาระหนักของพระองค์คือการต่อสู้กับคําสอนผิดๆ และปัญหาวันเวลาของวันปัสกาว่าจะถือวันไหนดี คริสตชนที่มาจากแถบเอเชียไมเนอร์มักจะถือตามใจตัวเองทําให้เกิดความไม่พร้อมใจกันในการกําหนดวันและทําการฉลองคําสอนผิดๆ ที่พระองค์ต้องต่อสู้คือคําสอน ของเธโอโดตุสจากเมืองคอนสแตนติโนเปิลที่สอนว่า พระเยซูเจ้าเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาที่ได้รับพระพรพิเศษจากพระจิตเจ้าเท่านั้นคําสอนนี้ผิดจากความเชื่อคาทอลิกซึ่งพระองค์ไม่อาจจะยอมรับได้
 
พระสันตะปาปานักบุญวิกเตอร์ ที่ 1 ทรงนําภาษาละตินมาใช้เป็นภาษาราชการของพระศาสนจักรแทนภาษากรีก งานเขียนของพระองค์ก็ทรงใช้ภาษาละตินเช่นกัน นอกจากทรงยุติปัญหาข้อโต้แย้งของกําหนดวันฉลองเทศกาลปัสกาแล้ว ยังทรงเรียกประชุมสภาพระสังฆราชที่กรุงโรมเพื่อร่วมพิจารณาที่เธโอโดตุส (Theodotus) ผู้สอนทฤษฎีศาสนานอกรีตจากไบเซนไทน์ ที่สอนว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นมนุษย์ธรรมดา ก่อนที่จะทรงรับพิธีล้าง หลังจากได้รับพิธีล้างแล้วพระองค์จึงมีพระธรรมชาติพระเจ้า
 
สมัยปกครองของพระองค์ พระสังฆราชโพลีการ์พแห่งเอเฟซัส ได้จัดประชุมสภาสังคายนาเอเฟซัส (Council of Ephesus) กําหนดให้วันที่ 14 ของเดือนตามปฏิทินยิว (Nisan) เป็นวันปัสกา แต่พระสันตะปาปาวิกเตอร์ ที่ 1 ไม่ทรงเห็นด้วย พระองค์ทรงกําหนดฉลองปัสกาในวันอาทิตย์ ซึ่งจะสะดวกกว่าเพื่อพระศาสนจักรจะสามารถจัดฉลองวันปัสกาพร้อมกันทั่วโลก
 
เรื่องอื่นๆ เราไม่มีหลักฐานพอแก่การอ้างอิง มีความเป็นไปได้ว่าพระองค์สิ้นพระชนม์ราวปี ค.ศ. 199