องค์ที่ 15 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเซฟีรีนุส St. Zephyrinus ค.ศ. 199-217

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเซฟีรีนุส

(St. Zephyrinus  ค.ศ. 199-217)
 
พระองค์เกิดในตระกูลสามัญชนดํารงตําแหน่งพระสันตะปาปาต่อจากพระสันตะปาปาวิกเตอร์ ที่ 1 พระองค์ทรงแต่งตั้งกัลลิสตุสให้เป็นหัวหน้าสังฆานุกร ซึ่งต่อมาเชื่อว่าพระองค์ทรงเลือกให้ดํารงตําแหน่งพระสันตะปาปาสืบต่อจากพระองค์ ทําให้ฮิปโปลีตุส พระสงฆ์ชาวโรมไม่พอใจ ต่อมาภายหลังฮิปโปลีตุสก็กลายเป็นแกนนําผู้ต่อต้านพระสันตะปาปาโดยตั้งตนเป็นพระสันตะปาปาซ้อนขึ้นมา โดยกล่าวหาว่าพระสันตะปาปาเซเฟรีนุสตกเป็นเครื่องมือของกัลลิสตุส และเป็นคนไม่เด็ดขาดในเรื่องคําสอน ผิดๆ และลัทธินอกรีตต่างๆ การมีความเห็นไม่ตรงกัน ครั้งนี้นับเป็นการแตกแยกครั้งแรกในประวัติศาสตร์พระศาสนจักร  พระสันตะปาปาเซฟีรีนุสทรงประกาศคว่ำบาตรเธโอดาตุส (Theodatus) ออกจากสมาชิกพระศาสนจักรในฐานะที่สอนความเชื่อผิดๆ พระองค์สิ้นพระชนม์ในวันที่ 20 ธันวาคม และมีรายชื่ออยู่ในจํานวนพวกที่เป็นมรณสักขี  แต่นักวิชาการบางคน เชื่อว่าพระองค์ไม่ได้เป็นมรณสักขีแต่ประการใด