องค์ที่ 17 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอูรบัน ที่ 1 St. Urban I ค.ศ.222-230

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอูรบัน ที่ 1

(St. Urban I  ค.ศ. 222-230)
 
พระองค์เป็นชาวโรม บุตรของปอนติอานุส ทรงได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งพระสันตะปาปาต่อจากนักบุญกัลลิสตุส ที่ 1 สมัยเดียวกับจักรพรรดิเซเวรุสอเล็กซานเดอร์ ระยะปกครองของพระองค์ พระศาสนจักรอยู่ในความสงบเป็นส่วนใหญ่ พระองค์สิ้นพระชนม์ที่กรุงโรมและไม่มีหลักฐานใดแสดงว่ามี เหตุการณ์สําคัญในสมัยปกครองของพระองค์
 
พระศพของพระสันตะปาปานักบุญอูรบัน ที่ 1 ไม่ได้ถูกฝังที่วีอา โนเมนตานา ตามที่บางคนเข้าใจแต่ฝังไว้ ณ สุสานนักบุญกัลลิสตุส วีอา อัปปีอา เพราะมีผู้พบแผ่นหินจารึกพระนามพระองค์ในสุสานแห่งนี้