องค์ที่ 20 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญฟาเบียน (Pope St. Fabian) ค.ศ. 236-250

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญฟาเบียน

(Pope St. Fabian  ค.ศ. 236-250)
 
พระองค์เป็นสามัญชนชาวโรม ทรงได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสันตะปาปา ต่อจากพระสันตะปาปาอันเตรุส ในวันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 236 พระองค์ทรงได้รับเลือกเพราะขณะที่ผู้คนมารวมกลุ่มกันเพื่อสรรหาพระสันตะปาปาองค์ใหม่นั้น นกพิราบได้บินมาเกาะพระเศียรพระองค์ คนทั่วไปมองว่าเป็นการชี้นําจากสวรรค์ จึงเลือกพระองค์ให้ดํารงตําแหน่งพระสันตะปาปา สมัยปกครอง 14 ปีของพระสันตะปาปานักบุญฟาเบียน พระองค์ทรงสั่งให้นําพระศพพระสันตะปาปานักบุญปอนเทียนจากซาร์ดิเนียมายังกรุงโรม พระองค์ทรงประณามคําสอนผิดหลงของพระสังฆราชปริวาตุส (Privatus) แห่งลามเลซา ซึ่งอยู่ที่แอฟริกา นอกนั้นพระองค์ยังทรงรับสั่งให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมกาตาคอมบ์ใหม่ พระองค์สิ้นพระชนม์จากการเบียดเบียนของจักรพรรดิเดซีอุส (Decius) ตามคํายืนยันของนักบุญ ซีเปรียน (St. Cyprian) และนักบุญเยโรม (St. Jerome) โดยนักบุญซีเปรียนได้เขียนจดหมายถึงพระสันตะปาปานักบุญคอร์เนลีอุส ผู้ดํารงตําแหน่งพระสันตะปาปาองค์ต่อมาว่า “พระสันตะปาปาฟาเบียนเป็นบุคคลที่ดีพร้อม หาที่เปรียบไม่ได้  พระองค์ทรงเจริญชีวิตศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์" แผ่นจารึกหน้าพระศพของพระองค์ยังคงอยู่ในปัจจุบัน แม้นจะแตกเป็น 4 ส่วน ข้อความจารึกชัดเจนเป็นภาษากรีกว่า
“ฟาเบียน, พระสันตะปาปาและมรณสักขี”