องค์ที่ 82 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 5 (Pope John V ค.ศ.685-686)

 

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 5

(Pope John V ค.ศ. 685-686)

 
พระองค์มีเชื้อสายซีเรีย ได้มาที่โรม เมื่อกองทัพอาหรับรุกเข้าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ เมื่ออยู่ที่โรมได้รับแต่งตั้งเป็นสังฆานุกร พระองค์เป็นหนึ่งในสามคนที่พระสันตะปาปาอากาโกส่งไปเป็นตัวแทนในที่ประชุมคอนสแตนตินโนเปิล ครั้งที่ 3 เพื่อคัดค้านความเชื่อลัทธิโมโนเทลิทิสต์ พระองค์เป็นผู้ที่ได้รับความเคารพจากบรรดาพระสงฆ์ของโรมมาก เสียงส่วนมากเลือกให้พระองค์ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาสืบต่อจากพระสันตะปาปาเบเนดิก ที่ 2 แต่น่าเสียดายสมัยปกครองของพระองค์นั้นสั้นเพียงปีเดียวคือ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม ค.ศ. 685 ถึง 2 สิงหาคม ค.ศ. 686 เนื่องจากปัญหาสุขภาพ พระองค์ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความรู้กว้างขวางและพระทัยกว้าง ทรงอุทิศเงินจำนวนมากช่วยเหลือคนจน และใส่พระทัยกับศักดิ์ศรีของความเป็นพระสันตะปาปา ผู้ปกครองพระศาสนจักรสากล