องค์ที่ 86 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 7 (Pope John VII ค.ศ.705-707)

 

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 7
 
(Pope John VII  ค.ศ. 705-707)
 
พระองค์เป็นบุตรของผู้ว่าการชาวกรีกที่ดูแลเขตปกครองโรม ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปา ในวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 705 พระองค์ได้พยายามสร้างสัมพันธไมตรีกับพวกลอมบาร์ด เพื่อช่วยปกป้องโรมให้พ้นจากการทำลายของกองทหารลอมบาร์ด รวมทั้งสมบัติต่างๆ ของพระสันตะปาปาในเขตเทือกเขาแอลป์
 
พระองค์ช่วยสร้างอารามเบเนดิกตินที่ภูเขาซูบีอาโก ซึ่งถูกพวกมุสลิมบุกรุกและเผาบ้านบางส่วนในด้านความสัมพันธ์กับอาณาจักรไบเซนไทน์ ฝ่ายบันทึกประวัติของพระสันตะปาปาระบุว่า พระองค์ไม่มีความกล้าหาญพอที่จะประณามผลการประชุมที่ตรุลโล ซึ่งมีความโน้มเอียงเห็นด้วยกับจักรพรรดิและตำหนิวิถีประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์ฝ่ายโรมแทนที่จะโต้แย้งพระองค์ทรงวางเฉย ปล่อยให้อาณาจักรไบเซนไทน์รุกฝ่ายเดียว เมื่อเอกสารของการประชุมดังกล่าวออกมา พระองค์ก็เพียงแต่ส่งผ่านไปโดยไม่มีการวิจารณ์อะไร ด้านศิลปะพระองค์ทรงได้รับอิทธิพลอย่างมากจากศิลปะไบเซนไทน์ จะเห็นได้จากวัดหลายแห่งที่พระองค์ทรงอุปถัมภ์ตกแต่งด้วยศิลปะไบเซนไทน์เป็นส่วนมาก พระองค์มีศรัทธาแรงกล้าต่อแม่พระ เมื่อสิ้นพระชนม์พระศพของพระองค์ถูกฝังไว้ที่วัดน้อยแม่พระในเขตพระมหาวิหารนักบุญเปโตร