องค์ที่ 88 สมเด็จพระสันตะปาปาคอนสแตนติน (Pope Constantine ค.ศ.708-715)

 

สมเด็จพระสันตะปาปาคอนสแตนติน

(Pope Constantine ค.ศ. 708-715)
 
พระองค์มีเชื้อสายชีเรีย ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปา วันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 708 สมัยปกครองของพระองค์แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ต้องเผชิญกับภัยแล้ง และช่วงที่การเก็บเกี่ยวอุดมสมบูรณ์ พระองค์ต้องเผชิญกับปัญหาการเมืองและปัญหาภายในพระศาสนจักรเอง เมื่อเกิดความขัดแย้งกับพระอัครสังฆราชเฟลิกซ์แห่งราเวนนาที่พระองค์เป็นผู้บวชให้ โดยพระอัครสังฆราชปฏิเสธที่จะยอมรับอำนาจพระสันตะปาปาแห่งโรมว่าเป็นผู้ปกครองพระศาสนจักรสากลและเหนือสังฆมณฑลราเวนนาของตน ด้วยความขัดแย้งนี้ทำให้จักรพรรดิยื่นมือมายุ่งเกี่ยวและเนรเทศพระสังฆราชเฟลิกซ์ไปต่างแดน พระองค์ตาบอด (ด้วยสาเหตุใดไม่แน่ชัด) ภายหลังได้เดินทางกลับมาที่โรม และขอขมาพระสันตะปาปาพร้อมกับยอมรับอำนาจของพระองค์ในปี ค.ศ. 712
 
ในปี ค.ศ. 710 จักรพรรดิจัสติเนียน ที่ 2 ได้ทูลเชิญพระสันตะปาปาเสด็จเยือนคอนสแตนติโนเปิล ขณะเดียวกันได้กดดันพระองค์ให้ยอมรับกฤษฎีกาที่ออกโดยประชุมควินิเซก (ปี ค.ศ. 692) ซึ่งก่อนหน้านี้ พระสันตะปาปาเซอร์จีอุสได้ปฏิเสธที่จะลงนาม  และทำการประณามกฤษฎีกานั้นด้วย เมื่อพระสันตะปาปาคอนสแตนตินไปถึงคอนสแตนติโนเปิล พระองค์ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากจักรพรรดิและชาวเมือง จักรพรรดิเองได้ก้มลงจุมพิตพระบาทพระสันตะปาปาเพื่อแสดงความนอบน้อม ความสัมพันธ์ระหว่างโรมและไบเซนไทน์จึงแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น แต่น่าเศร้าที่ความสัมพันธ์นี้ต้องหยุดลงทันที เมื่อจักรพรรดิจัสติเนียนถูกปลงพระชนม์ในราวปี ค.ศ. 711-713 โดยฟิลิปปิคุส บาร์ดาเนส สมัยปกครองของจักรพรรดิองค์นี้ต้องสิ้นสุดลงพร้อมกับการลอบปลงพระชนม์อีกครั้ง และอานัสตาซีอุส ที่ 2 (ค.ศ. 713-715) ได้ยอมรับคำตกลงระหว่างจักรพรรดิจัสติเนียนและพระสันตะปาปาที่มีก่อนหน้านี้ พระสันตะปาปาคอนสแตนตินสิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน ค.ศ. 715