องค์ที่ 89 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเกรโกรี ที่ 2 (Pope St. Gregory II ค.ศ.715-731)

 

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเกรโกรี ที่ 2
 
(Pope St. Gregory II  ค.ศ. 715-731)
 
พระองค์เกิดในปี ค.ศ. 669 จากครอบครัวชาวโรมที่มีฐานะดีครอบครัวหนึ่ง ในวัยเด็กพระองค์ได้รับการอบรมในสถานศึกษาของนักขับร้องของพระสันตะปาปา ภายหลังได้รับการบวชให้เป็นสังฆานุกร และมีหน้าที่ดูแลการเงินของโบสถ์ พระองค์ได้ชื่อว่าเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกที่เป็นเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดและเป็นผู้ดูแลการเงินของวัด ท่านได้ร่วมเดินทางไปคอนสแตนติโนเปิลพร้อมกับพระสันตะปาปาคอนสแตนตินระหว่างปี ค.ศ.710-711 ความเฉลียวฉลาดของท่านเป็นที่ประทับใจของจักรพรรดิอย่างยิ่ง
 
ท่านได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาแทนพระสันตะปาปาคอนสแตนติน ในวันที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 715 พระองค์ทรงเป็นพระสันตะปาปาผู้เปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถแห่งศตวรรษที่ 8 ระหว่างสมัยปกครองของพระองค์ได้เกิดปัญหาความขัดแย้งเรื่องการบูชารูปเคารพ (Iconoclast) ในพระศาสนจักรทางตะวันออกซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของจักรพรรดิเลโอ ที่ 3 ซึ่งทรงสั่งให้ทำลายรูปภาพศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ทั่วอาณาจักร เพราะถือว่าเป็นการเคารพพระเท็จเทียม พระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 2 ทรงต่อต้านคำสั่งนี้อย่างแข็งขัน ซึ่งก็ทำให้เกิดความแตกแยกระหว่างจักรพรรดิและพระสันตะปาปาอย่างเลี่ยงไม่ได้ จักรพรรดิเองไม่พอใจพระสันตะปาปามาก จนขนาดพยายามถอดถอนพระองค์จากอำนาจ และพยายามลอบปลงพระชนม์ด้วย แต่ประชาชนรักและเคารพพระสันตะปาปาอย่างยิ่ง จึงทำให้แผนการของจักรพรรดิไม่เป็นผล พระสันตะปาปาใช้พระปรีชาสามารถของพระองค์ทำให้พวกลอมบาร์ด ยอมคืนทรัพย์สินต่างๆ ที่เคยเป็นของพระศาสนจักรและพระสันตะปาปา พร้อมทั้งป้องกันแผนการบุกรุกและยึดโรมของกษัตริย์ลิอุตปรัน โดยพระสันตะปาปาทรงขอร้องเป็นการส่วนพระองค์ ภายหลังกษัตริย์ได้เสด็จมาที่โรมและได้แสดงความนอบน้อมต่ออำนาจของพระสันตะปาปาต่อหน้าหลุมศพนักบุญเปโตรที่วาติกัน พระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 2 ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่สนับสนุนการแพร่ธรรมเขตยุโรปเหนือและเป็นผู้อภิเษกพระสังฆราชนักบุญโบนิฟาสและส่งพระองค์ไปเป็นธรรมทูตในเขตเยอรมัน บรรดาธรรมทูตที่มีชื่อเสียงที่ท่านส่งไปนั้น ยังมีนักบุญคอร์บีเนียนรวมอยู่ด้วยอีกองค์หนึ่ง นอกจากทรงส่งเสริมการแพร่ธรรมแล้ว พระองค์ยังได้ชื่อว่าเป็นพระสันตะปาปาที่เข้มแข็งในด้านการเมืองอีกด้วย ทรงต่อต้านกฎหมายของไบเซนไทน์ที่ให้มีการเก็บภาษีจากคนอิตาลีสูงเกินไป พระองค์เรียกร้องให้จักรพรรดิเลิกยุ่งเกี่ยวกับเรื่องภายในพระศาสนจักรและอำนาจพระสันตะปาปา พระองค์สนับสนุนพระอัยกาเยอมานุสที่มีความคิดเห็นไม่ค่อยลงรอยกับจักรพรรดิเลโอ โดยเหตุผลที่ว่าท่านไม่ต้องการให้ฝ่ายบ้านเมืองมาก้าวก่ายกับเรื่องภายในพระศาสนจักรมากเกินไป
 
พระองค์สิ้นพระชนม์ในต้นเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 731