องค์ที่ 62 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิก ที่ 1 (Pope Benedict I ค.ศ.575-579 )

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิก ที่ 1
 
(Pope Benedict I  ค.ศ. 575-579)
 
สมัยปกครองของพระสันตะปาปาเบเนดิกที่ 1 นักประวัติศาสตร์หาข้อมูลได้ไม่มากนัก รู้เพียงแต่ว่าเป็นสมัยที่โรมประสพปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง พระสันตะปาปาเบเนดิก ที่ 1 ซึ่งเป็นชาวโรมโดยกำเนิด ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพระสันตะปาปาในราวเดือนมิถุนายนปี ค.ศ. 575  ทันทีที่พระสันตะปาปายอห์น ที่ 3 สิ้นพระชนม์ แต่พิธีอภิเษกกระทำในอีก 11 เดือนต่อมา เพราะรอการรับรองจากจักรพรรดิ สำนักพระสันตะปาปาจึงว่างประมาณ 11 เดือน อย่างไรก็ตามพระองค์พยายามฟื้นฟูสภาพต่างๆ ให้ดีขึ้น ทรงสถาปนาพระสังฆราช 21 องค์ ในสมัยปกครองของพระองค์ทางด้านการเมืองนั้น พระองค์ประสพปัญหากับกองทัพเยอรมัน นอกนั้นยังเกิดโรคระบาดและภัยแล้ง พระองค์ได้สิ้นพระชนม์ในวันที่ 30 กรกฎาคม ค.ศ. 579 ขณะที่โรมเองถูกกองทัพลอมบาร์ดล้อมเมืองไว้