องค์ที่ 65 สมเด็จพระสันตะปาปาซาบินิอานุส (Pope Sabinianus ค.ศ.604-606)

สมเด็จพระสันตะปาปาซาบินิอานุส
 
(Pope Sabinianus ค.ศ. 604-606)
 
พระองค์เกิดในแคว้นทุสคาเนีย ได้รับแต่งตั้งให้เป็นสังฆานุกรและเป็นที่ไว้วางใจอย่างมากจากพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 1 (มหาสมณะ) ผู้ซึ่งแต่งตั้งท่านให้เป็นผู้แทนพระสันตะปาปาไปทำงานที่คอนสแตนติโนเปิลของอาณาจักรไบเซนไทน์ ภายใต้แรงกดดันของจักรพรรดิโมริส ท่านทำให้พระสันตะปาปาต้องผิดหวัง เพราะท่านยอมโอนอ่อนผ่อนตามการบังคับให้ยอมรับว่าพระอัยกายอห์น ที่ 4 แห่งคอนสแตนติโนเปิล เป็นสกลสังฆบิดร (Ecumenical Patriarch) ท่านถูกเรียกตัวให้กลับมาโรม ในปี ค.ศ. 595 เมื่อพระสันตะปาปาเกรโกรีสิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 604 ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาแห่งโรมแทน (แต่กว่าที่จะได้รับการสถาปนาก็ยืดเยื้อร่วม 8 เดือน เนื่องจากปัญหาของพวกลอมบาร์ดและความขัดแย้งอื่นด้วย)
 
ช่วงระยะเวลาสั้นๆ ที่พระองค์อยู่ในตำแหน่งมีหลายอย่างที่น่าสนใจเกิดขึ้นคือ พระองค์ยกเลิกการให้ความคุ้มครองนักพรตที่ออกไปแพร่ธรรมโดยอยู่ภายใต้อาณัติของพระสันตะปาปาโดยตรงแต่ให้พระสงฆ์ทั่วไปทำหน้าที่นี้ พระองค์ทรงยกเลิกธรรมเนียมของพระสันตะปาปาองค์ก่อนที่ให้แจกทานและอาหารแก่ผู้ยากไร้การบริหารทรัพย์สินในท้องพระคลังพระสันตะปาปาด้วยความระมัดระวังจนเกินไป ทำให้มองได้ว่าพระองค์ประหยัดเกินความจำเป็น สมัยปกครองระยะสั้นๆ ของพระองค์นอกจากต้องเผชิญกับความอดอยากแล้ว ยังถูกโจมตีโดยกองทัพลอมบาร์ดชนชาวเยอรมันที่ปกครองอิตาลีตอนเหนืออีกด้วย
 
พระองค์สิ้นพระชนม์วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 606 พระศพฝัง ณ พระมหาวิหารนักบุญเปโตร