องค์ที่ 66 สมเด็จพระสันตะปาปาโบนิฟาส ที่ 3 (Pope Boniface III ค.ศ.607)

สมเด็จพระสันตะปาปาโบนิฟาส ที่ 3
 
(Pope Boniface III  ค.ศ. 607)
 
พระองค์เป็นชาวโรมเชื้อสายกรีก ดำรงตำแหน่งต่อจากพระสันตะปาปาซาบินิอานุส ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 607 ก่อนหน้านั้นท่านเป็นที่ไว้วางใจของสมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรีมาก ได้บวชเป็นสังฆานุกร แล้วได้รับแต่งตั้งให้ไปเป็นผู้แทนพระสันตะปาปาประจำคอนสแตนติโนเปิล ในปี ค.ศ. 603 ขณะอยู่ที่นั่นท่านได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรม และจักรพรรดิโฟคาสแห่งอาณาจักรไบเซนไทน์การแต่งตั้งนั้นใช้เวลานานร่วมปี จะด้วยสาเหตุใดไม่แน่ชัดสันนิษฐานว่าคงเกี่ยวกับปัญหาของพวกลอมบาร์ด และการรอคำรับรองจากจักรพรรดิโฟคาส (ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้) หรือไม่ก็ปัญหาภายในของโรมเอง  อย่างไรก็ตามสังฆานุกรโบนิฟาสได้รับคำยืนยันจากจักรพรรดิโฟคาส (Phocas) แห่งอาณาจักรไบเซนไทน์ถึงอำนาจของพระสันตะปาปาในฐานะผู้นำพระศาสนจักรสากล สมัยปกครองของพระองค์สั้นแต่ก็มีสิ่งน่าสนใจที่ถือเป็นความสำเร็จสองประการคือ พระองค์ทรงยืนยันการรักษาสิทธิ์และอำนาจอันชอบธรรมที่ถือว่าเป็นของพระสันตะปาปาไว้ในฐานะผู้นำพระศาสนจักรสากล ประการที่สองคือ พระองค์สั่งห้ามหาเสียงสนับสนุนตัวเองให้เป็นพระสันตะปาปา
 
ขณะที่พระสันตะปาปาองค์ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ อย่างน้อยต้องผ่านพิธีฝังพระศพไปแล้วสามวันถึงจะหาเสียงได้ (ถ้าจำเป็น) พระสันตะปาปาโบนิฟาส ที่ 3 สิ้นพระชนม์ในวันที่ 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 607