องค์ที่ 67 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญโบนิฟาส ที่ 4 (Pope St. Boniface IV ค.ศ.608-615) (ฉลอง 8 พฤษภาคม)

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญโบนิฟาส ที่ 4
 
(Pope St. Boniface IV  ค.ศ. 608-615)
 
พระองค์เป็นบุตรของนายแพทย์ชาวโรม เป็นที่ไว้วางใจของพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 1 (มหาสมณะ) อย่างมาก บวชเป็นสังฆานุกรและดูแลด้านการใช้จ่ายเพื่อคนจน ภายหลังพระองค์ได้ใช้ชีวิตนักพรตในอารามและเมื่อพระสันตะปาปาโบนิฟาส ที่ 3 สิ้นพระชนม์แล้วต้องใช้เวลาเลือกสรรอยู่นานเก้าเดือน พระองค์ได้รับเลือกให้เป็นพระสันตะปาปาโดยใช้นามว่า โบนิฟาส ที่ 4 สมัยปกครองของพระองค์ยังคงต้องต่อสู้กับปัญหาทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ เกิดความอดอยาก โรคระบาด แผ่นดินไหว พระองค์ได้ขออนุญาตจักรพรรดิโฟคาสเปลี่ยนวิหารเทพเจ้าเดิมของชาวกรีกและโรม (Roman Pantheon) มาเป็นโบสถ์แม่พระและมรณสักขี (St. Maria Rotonda) (แต่คนทั่วไปมักรู้จักในชื่อซานตามารีอาโรตุนดา) ในวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 609 พระองค์ทรงสั่งให้เคลื่อนย้ายกระดูกมรณสักขีจากกาตาคอมบ์ (สุสานใต้ดิน) ที่ต่างๆ มาไว้ในที่เหมาะสมกว่าคือ ใต้วิหารแม่พระและมรณสักขีดังกล่าว เล่ากันว่ากระดูกของมรณสักขีมีมากมายต้องใช้เกวียนถึง 28 เล่ม
 
ใน ค.ศ. 610 พระองค์ทรงจัดประชุมสังคายนาโรมเพื่อฟื้นฟูวินัยสงฆ์ โดยมีนักบุญเมลลิตุส (St. Mellitus) พระสังฆราชองค์แรกของลอนดอน และนักบุญลอเรนซ์ (St. Lawrence) พระอัครสังฆราชแห่งแคนเทอร์บูรี และกษัตริย์แห่งเคนต์ (Kent) ร่วมประชุมด้วยตามจดหมายเชิญพระสันตะปาปาโบนิฟาส ที่ 4  สิ้นพระชนม์ที่อารามนักพรต เนื่องจากพระองค์ได้เกษียณตัวเอง และไปดำรงชีวิตเป็นนักพรตในอาราม พระศพของพระองค์ถูกนำฝังไว้ที่พระมหาวิหารนักบุญเปโตร