องค์ที่ 68 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอาเดโอดาตุส (Pope St. Adeodatus ค.ศ.615-618)

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอาเดโอดาตุส
 
(Pope St.Adeodatus  ค.ศ. 615-618)
 
พระองค์มีนามที่คนทั่วไปเรียกคือ “เดอุสเดดิต ที่ 1” (Deusdedit I) พระองค์เป็นชาวโรมโดยกำเนิด เป็นบุตรของรองสังฆานุกรสเตเฟน  ได้รับเลือกให้เป็นพระสันตะปาปา ในวันที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 615 ชีวิตของพระองค์โดยทั่วไปอุทิศให้กับการกุศลช่วยเหลือคนยากจนที่เกิดจากแผ่นดินไหวและโรคระบาด โดยเฉพาะแผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 618 ที่ทำความเสียหายให้กับโรมมาก ตลอดสมัยปกครอง 3 ปี พระองค์ยังได้ส่งเสริมพระสงฆ์ให้เข้ามามีบทบาทในสันตะสำนักแทนบรรดานักพรตเดิมที่มีบทบาทมากในสมัยของพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 1 (มหาสมณะ)
 
พระองค์ได้ชื่อว่าเป็นบิดาผู้รักพระสงฆ์ยิ่งคนหนึ่ง ทรงสนับสนุนกองทัพไบเซนไทน์ต่อต้านการรุกรานของพวกลอมบาร์ด ทรงเป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกที่ประทับตรา (Bulla) ในเอกสารที่เป็นทางการของสันตะสำนัก พระองค์สิ้นพระชนม์ในวันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 618