องค์ที่ 71 สมเด็จพระสันตะปาปาเซเวรินุส (Pope Severinus ค.ศ.640)

สมเด็จพระสันตะปาปาเซเวรินุส

(Pope Severinus  ค.ศ. 640)
 
พระองค์เป็นบุตรขุนนางชาวโรมที่ชื่ออาวีเอนุส ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาในเดือนตุลาคม ค.ศ. 638 แต่ก็พบปัญหาทันที เมื่อขอคำรับรองจากจักรพรรดิแต่ก็ได้รับเงื่อนไขตามมาว่าจักรพรรดิจะไม่ให้การรับรองหากพระองค์ไม่ประกาศยอมรับกฤษฎีกา The Ecthesis  ที่ประกาศโดยจักรพรรดิเฮาราคลีอุส กฤษฎีกานี้สอนว่าพระคริสต์มีเพียงธรรมชาติเดียว ซึ่งขัดกับคำสอนที่ถูกต้องคือพระคริสต์เป็นพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้ พระสันตะปาปาเซเวรินุสไม่อาจยอมรับได้และพยายามเจรจาต่อรองถึงสองปีกว่าจะได้รับคำรับรองจากจักรพรรดิช่วงนี้ทางโรมเองทหารของไบเซนไทน์ก็แข็งข้อและลบหลู่พระองค์ ทรัพย์สินของพระสันตะปาปาถูกขโมยและยึดเอาไป โดยส่วนหนึ่งส่งไปที่คอนสแตนติโนเปิล แต่กว่าจะได้รับรอง ในวันที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ. 640 สุขภาพของพระสันตะปาปาเซเวรินุสทรุดลง
 
พระองค์สิ้นพระชนม์ในวันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ. 640 สาเหตุสำคัญก็เนื่องมาจากพวกทหารรบกวนและขัดขาวงพระองค์ บางครั้งก็รุกเข้ามาในวิหารลาเตรันที่พระองค์พำนักอยู่ด้วย เพื่อบังคับให้พระองค์ยินยอมตามคำสั่งจักรพรรดิ แต่พระองค์ทรงยืนกรานไม่ท้อถอยที่จะปฏิเสธข้อความเชื่อในพระเทวภาพเดียวของพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นความขัดแย้งระหว่างโรมและคอนสแตนติโนเปิล นานหลายศตวรรษ นับได้ว่าเป็นพระสันตะปาปาที่มีสมัยปกครองสั้นมากอีกองค์หนึ่ง