องค์ที่ 73 สมเด็จพระสันตะปาปาเธโอโดร์ ที่ 1 (Pope Theodore I ค.ศ.642-649)

สมเด็จพระสันตะปาปาเธโอโดร์ ที่ 1

(Pope Theodore I  ค.ศ. 642-649)
 
พระองค์เป็นชาวกรีกแห่งกรุงเยรูซาเล็ม บิดาเป็นพระสังฆราชมีชื่อเธโอโดร์เหมือนกัน พระองค์คงได้หนีมาที่โรมในราวต้นศตวรรษที่ 7 ตอนที่อาหรับเริ่มรุกรานเยรูซาเล็ม พระองค์ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาสืบต่อจากพระสันตะปาปายอห์น ที่ 4 ท่าทีของพระองค์ยังเหมือนกับผู้นำรุ่นก่อนคือ ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในการต่อต้านลัทธิโมโนฟิซิต ทรงปฏิเสธที่จะรับรองพระอัยกาพอลแห่งคอนสแตนติโนเปิล และพระอัยกาพีร์รุส ที่ 1(Pyrrhur I) ผู้อยู่ในตำแหน่งก่อนหน้านั้น พระองค์ทรงขับพระอัยกาทั้ง 2 ออกจากพระศาสนจักรใน ค.ศ. 648 และ 649 พระองค์ปลุกเร้าคริสตชน อาณาจักรตะวันตก, แอฟริกา และที่แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ให้ยึดมั่นในคำสอนที่ถูกต้อง
 
แม้ว่าจะทรงมีพระทัยกว้างต่อการให้ความช่วยเหลือคนยากจน พระองค์ได้อุทิศเวลาบำรุงรักษาโบสถ์วิหารต่างๆ ของพระศาสนจักร พระองค์สิ้นพระชนม์ในกลางปี ค.ศ. 649